Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010

Αγάπη

Ορισμός
Αγάπη είναι το συναίσθημα συμπάθειας και αφοσίωσης σε πρόσωπα ή πράγματα.
Μορφές της αγάπης
• η αγάπη προς τους γονείς
• η αγάπη προς την πατρίδα
• η ερωτική αγάπη
• η αγάπη προς το συνάνθρωπο
• η αδελφική αγάπη
• η αγάπη προς το θεό
• η αγάπη προς την Παράδοση
• η αγάπη προς τη φύση κ.λπ.
Χαρακτηριστικά της αγάπης
• η καθολικότητα, η απουσία πνεύματος διακρίσεων
• η ανιδιοτέλεια, η αγνότητα των αισθημάτων και των προθέσεων
• η ανυστερόβουλη διάθεση, η απουσία σκοπιμοτήτων και των μικροϋπολογισμών του προσωπικού συμφέροντος
• η ανοχή, η ανεκτικότητα προς τη διαφορετικότητα
• η ανυπόκριτη εμπιστοσύνη και η απουσία της καχυποψίας
• η γενναιοδωρία, η μεγαλοψυχία και η καλοσύνη
• η απουσία της κτητικής διάθεσης και ο σεβασμός στην αυτονομία της προσωπικότητας του άλλου
• η ανυπαρξία έπαρσης, εγωκεντρισμού και αλαζονείας η ψυχική συμμετοχή στη χαρά και στη λύπη του συνανθρώπου, που εκδηλώνεται ως συμπαράσταση.
• η διάθεση της συγνώμης, η απουσία μνησικακίας, η ανεξικακία η διάθεση προσφοράς που φτάνει ως την αυτοθυσία και δεν αναζη¬τεί δικαίωση.

Η σημασία της αγάπης


Κοινωνικός τομέας
1. Συμβάλλει στη διαμόρφωση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, που χα¬ρακτηρίζονται από ανιδιοτέλεια, αφοσίωση, αμοιβαία εμπιστοσύνη και φιλική διάθεση.
2. Εξευγενίζει το συναισθηματικό κόσμο και διαμορφώνει το αναγκαίο κλί¬μα ψυχικής και συναισθηματικής επαφής, αλληλοπροσέγγισης και βα¬θύτερης επικοινωνίας, χωρίς ωφελιμιστικά κριτήρια.
3. Αποδιώχνει την αίσθηση της μοναξιάς, αφού καλύπτει τις συναισθημα¬τικές ανάγκες των ανθρώπων.
4. Περιστέλλει την εγωκεντρική προσέγγιση των πραγμάτων και τον άκρα¬ το ατομικισμό. Με το αίσθημα της αγάπης το άτομο απομακρύνεται από τα στενά πλαίσια του «εγώ» και μεταβαίνει προς το «εσύ».
5. Αποτρέπει τον ανταγωνισμό και το συγκρουσιακο κλίμα στις διαπροσω¬πικές σχέσεις.

Ψυχολογικός τομέας
1. Συντελεί στην ψυχολογική ισορροπία του ατόμου.
2. Προσανατολίζει το άτομο στην αντιμετώπιση της ζωή με αισιόδοξη και ελπιδοφόρα διάθεση.
3. Ισχυροποιεί τις ψυχικές δυνάμεις του ανθρώπου, ενισχύοντας τον εσω¬τερικό κόσμο του με υπομονή, εγκαρτέρηση και αντοχή.
Δημιουργικός τομέας
Η αγάπη, λειτουργώντας ως θετικό κίνητρο:
o αναδεικνύει τη δημιουργική διάθεση και
o αποτελεί πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης και δημιουργίας.
Ηθικός τομέας
Ηθικοποιεί τη συμπεριφορά του ατόμου, γιατί διαμορφώνει μια στάση ζωής που χαρακτηρίζεται από την ειλικρίνεια, την εντιμότητα, την αγνότη¬τα των προθέσεων.
Ιδεολογικός τομέας
Η αγάπη:
• προσδίδει ουσιαστικό νόημα στη ζωή του ανθρώπου με την ανθρωπιστι¬κή προσέγγιση των πραγμάτων και τον προσανατολίζει στην κατάκτηση υψηλών αξιών και την πραγμάτωση ιδανικών.
• αποτρέπει τους διαχωρισμούς των ατόμων με κριτήριο τις ιδεολογικές τους αντιλήψεις.
• απομακρύνει τη δογματική προσκόλληση σε εγωκεντρικές αντιλήψεις, τη μισαλλοδοξία και το φανατισμό.
Διεθνιστικός τομέας
Η αγάπη προς τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής, χρώμα¬τος κ.λπ. διαμορφώνει το κατάλληλο πλαίσιο για την επίτευξη της αρμονι¬κής και ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.
• απαλλάσσει από αρνητικούς προϊδεασμούς, προκαταλήψεις και ρατσι¬στικές αντιλήψεις.
• καλλιεργεί πνεύμα ανοχής και ανεκτικότητας προς τη διαφορετικότητα.
• αναπτύσσει πνεύμα οικουμενικής συνείδησης.
Ποια αρνητικά φαινόμενα της σύγχρονης, κοινωνικής και πα¬γκόσμιας, πραγματικότητας καθιστούν επιτακτικό το αίτημα επι¬κράτησης της αγάπης;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου