Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Πέμπτη 15 Απριλίου 2010

Β. Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

1. Η έξοδος
• Πότε υπογράφτηκε η συνθήκη των Σεβρών και τι καθόριζε αναφορικά µε την περιοχή Σµύρνης;
• Ποια πολιτική κατάσταση επικρατεί στην Ελλάδα µετά τις εκλογές του 1920 και ποια στην Τουρκία;
• Αµέσως µετά την καταστροφή της Σµύρνης ποιες άλλες περιοχές καταστρέφονται και ποια η τύχη των Ελλήνων αιχµαλώτων στρατιωτών και ντόπιων;
• Ποια η τύχη των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης και της Καλλίπολης;
2. Το πρώτο διάστηµα
• Για τη σωστή απογραφή των προσφύγων των πρώτο καιρό τι στοιχεία είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη;
• Ποια τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι πρόσφυγες από τη φυγή τους και µετά;
• Ποιοι αντιµετωπίζουν αρχικά το πρόβληµα των προσφύγων στην Ελλάδα;
• Ποιοι φορείς αναλαµβάνουν το έργο της προσωρινής στέγασης των προσφύγων;
• Πώς λειτούργησε στο µυαλό των προσφύγων η υπογραφή της συνθήκης της Λωζάνης και τι άλλαξε στον τρόπο που αυτοί αντιλαµβάνονταν τη διαµονή τους στην Ελλάδα;
• Ελληνοτουρκική Σύµβαση: πότε υπογράφεται, τι ρυθµίζει και από ποια συνθήκη επικυρώνεται;
• Τι προβλέπει η σύµβαση ανταλλαγής για τους ανταλλάξιµους και ποια η διαφορά της από προηγούµενες συνθήκες;
• Πώς αντέδρασε το σύνολο των προσφύγων στην Ελλάδα όταν πληροφορήθηκε την υπογραφή της Σύµβασης;
• Παρά τα αρνητικά στην ουσία της Σύµβασης σε τι εξυπηρετούσε τα εθνικά συµφέροντα Ελλάδας και Τουρκίας;
• Να δώσετε το περιεχόµενο του όρου «Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής».

Γ. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

1. Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων

• Ποιος αυτόνοµος οργανισµός ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο του 1923, µε πρωτοβουλία ποιου φορέα και µε ποιο σκοπό;
• Ποια µέσα διέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στην Ε.Α.Π.;
• Ποιες οι σπουδαιότερες παράµετροι που έλαβε υπόψη της η Ε.Α.Π. για να προχωρήσει στην αποκατάσταση των προσφύγων;
• Για ποιους λόγους η Ε.Α.Π. προχώρησε µε γνώµονα τη διάκριση των προσφύγων σε «αστούς» και «αγρότες»;
• Ποιες αντικειµενικές συνθήκες έλαβε υπόψη της η Ε.Α.Π. προκειµένου να προχωρήσει στην αποκατάσταση των προσφύγων;
• Ποιες σκοπιµότητες προσπάθησε να εξυπηρετήσει η Ε.Α.Π. µε την κατανοµή του προσφυγικού πληθυσµού στις διάφορες περιοχές της χώρας;
• Για πους λόγους η εγκατάσταση των προσφύγων δεν έγινε ακριβώς όπως η Ε.Α.Π. αρχικά προσδιόριζε;
• Ποιοι άλλοι φορείς ασχολήθηκαν µε την αποκατάσταση των προσφύγων και µέχρι πότε η Ε.Α.Π. δραστηριοποιούταν;

2. Η αγροτική αποκατάσταση

• Ποιος φορέας ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο µε την αγροτική αποκατάσταση και που απέβλεπε;
• Πού εγκαθίστανται οι περισσότεροι πρόσφυγες και ποια στοιχεία λαµβάνονται υπόψη κατά την αποκατάστασή τους;
• Με ποιο σύστηµα έγινε η προσπάθεια στέγασης των προσφύγων και πώς διευθετήθηκαν τα χρέη τους προς το ελληνικό δηµόσιο;
3. Η αστική αποκατάσταση

• Ποιοι φορείς επωµίστηκαν κυρίως την ευθύνη για την αστική αποκατάσταση των προσφύγων και ποιες οι διαφορές αυτής της προσπάθειας µε την αντίστοιχη αγροτική αποκατάσταση;
• Ποια τα προβλήµατα που ανέκυψαν κατά την προσπάθεια της αστικής στέγασης των προσφύγων;
• Από πού ξεκίνησε η αστική στέγαση και µε ποια λογική έγινε προσπάθεια να περατωθεί;
• Ποια τα προβλήµατα και οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν κατά την ανέγερση των προσφυγικών οικισµών;
• Πώς αποκαταστάθηκαν οι εύποροι πρόσφυγες και τι πρωτοβουλίες ανέλαβαν;
∆. Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

1. Η αποζηµίωση των ανταλλαξίµων
• Ποιοι φορείς ανέλαβαν το έργο της αποζηµίωσης των προσφυγικών πληθυσµών;
• Πώς αντιµετωπίστηκε η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην εκτίµηση των περιουσιών των προσφύγων;
• Να περιγράψετε τον τρόπο µε τον οποίο γινόταν η προσωρινή εκτίµηση των περιουσιών.
• Τι γινόταν για την οριστικοποίηση της εκτίµησης και ποια τα προβλήµατα που ανέκυπταν;
2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση

• Με ποιες συνθήκες και συµβάσεις Ελλάδα και Τουρκία προσπάθησαν να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα στις σχέσεις τους το 1925 και 1926;
• Ποια προτεραιότητα έθεσαν οι Φιλελεύθεροι και ο Βενιζέλος όταν κέρδισαν τις εκλογές και ποια προβλήµατα αντιµετώπισαν στις προσπάθειές τους;
• Τι γνωρίζετε για Συµφωνία της Άγκυράς και τις ρυθµίσεις που περιελάµβανε;
• Με την υπογραφή ποιου Συµφώνου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των Ελλήνων και Τούρκων διπλωµατών τον Οκτώβριο του 1930;
• Ποιες οι επιδιώξεις της ελληνικής κυβέρνησης µε την οριστική υπογραφή των συµφωνιών του ’30 και ποια τα προβλήµατα που ανέκυψαν στη συνέχεια;

Ε. Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
1. Η ενσωµάτωση των προσφύγων
• Ποιες οι αντικειµενικές δυσχέρειες που υπήρχαν στη χώρα προκειµένου να γίνει η σωστή αποκατάσταση και αφοµοίωση των προσφύγων;
• Τι διαφορές υπάρχουν ανάµεσα στους πρόσφυγες και ποια τα παράπονά τους από την αντιµετώπιση του κράτους;
• Ποια τα τρωτά σηµεία στην προσπάθεια του ελληνικού κράτους για τη διανοµή γης και την αποκατάσταση των προσφύγων έτσι όπως οι ίδιοι τα διατύπωναν και διαµαρτύρονταν;
• Ποια η διαφορά νοοτροπίας και ιδιοσυγκρασίας µεταξύ γηγενών και προσφύγων;
• Σε ποιους τοµείς εκφράστηκε κυρίως η διάσταση µεταξύ γηγενών και προσφύγων;
• Ποιες µορφές πήρε η αντίθεση µεταξύ γηγενών και προσφύγων και πότε ουσιαστικά άρχισαν να αµβλύνονται οι διαφορές µεταξύ τους;
2. Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων
α. Εξωτερική πολιτική
• Ποια τα οφέλη στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας από την ανταλλαγή των πληθυσµών;
β. Πληθυσµός / εθνολογική σύσταση
• Ποιες οι επιπτώσεις στην πληθυσµιακή κατάσταση της χώρα και στα αστικά κέντρα της από την είσοδο των προσφύγων;
• Ποιες οι επιπτώσεις στην εθνολογική σύσταση του ελληνικού κράτους από τον ερχοµό των προσφύγων;
γ. Οικονοµία
• Ποια τα οφέλη της Ελλάδας στον αγροτικό τοµέα από την εγκατάσταση των προσφύγων;
• Ποια τα οφέλη της Ελλάδας στον βιοµηχανικό τοµέα από την εγκατάσταση των προσφύγων;
• Πώς η άφιξη των προσφύγων επέδρασε θετικά στην ένταξη των γυναικών στον ενεργό πληθυσµό;
δ. Πολιτισµός • Ποια τα οφέλη της Ελλάδας στον πολιτιστικό τοµέα από την εγκατάσταση των προσφύγων;
__

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου