Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Τρίτη 6 Απριλίου 2010

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Να δώσετε μέσα από τη σημασία των παρακάτω λέξεων ή φράσεων τη διαφορά τους.

α)αγχώδης:
αγχωτικός:
β)αδύναμος:
αδύνατος:
γ)άεργος:
άνεργος:
δ)άμεσα(επίρρ.):
αμέσως:
ε)απλά:
απλώς:
στ)απλός:
απλοϊκός:
ζ)διασκέδαση:
ψυχαγωγία:
η)εξέλιξη:
πρόοδος:
ι)επισφαλής:
ανασφαλής:
ια)ιδιαίτερα(επίρρ.):
ιδιαιτέρως:
ιβ)κατ΄αρχήν:
κατ΄αρχάς:
εξαρχής:
ιγ)πλειοψηφία:
πλειονότητα:
ιδ)πρότυπος:
πρωτότυπος:
ιε)συνήθεια:
έξη:
ιστ)τέλεια(επίρρ.):
τελείως:
ιζ)τεχνικός:
τεχνητός:
ιη) ο υπανάπτυκτος:
ο υπό ανάπτυξη:
ο αναπτυγμένος:
ιθ) υποκαθιστώ:
αντικαθιστώ:







Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ
α)αγχώδης: ο γεμάτος άγχος
αγχωτικός: αυτός που προξενεί άγχος
β)αδύναμος:αυτός που δεν έχει δυνάμεις
αδύνατος: αυτός που δεν μπορεί να γίνει/ ο λεπτός
γ)άεργος:ο τεμπέλης
άνεργος: αυτός που δεν μπορεί να βρει δουλειά
δ)άμεσα(επίρρ.):χωρίς περιστροφές
αμέσως: τώρα, στη στιγμή
ε)απλά:με απλό τρόπο, απλοϊκά
απλώς: μόνο
στ)απλός: λιτός
απλοϊκός: αυτός που δεν είναι σύνθετος
ζ) διασκέδαση: διασκορπισμός του νου, γλέντι (όχι πάντα με θετική σημασία)
ψυχαγωγία: τέρψη με πνευματικά μέσα (πάντα θετική η σημασία)
η) εξέλιξη: κίνηση (προς τα μπροστά ή προς τα πίσω)
πρόοδος: πορεία προς τα μπροστά
ι) επισφαλής: αυτός που δεν παρέχει σιγουριά
ανασφαλής: αυτός που δεν αισθάνεται σιγουριά
ια) ιδιαίτερα(επίρρ.):κυρίως
ιδιαιτέρως: προσωπικά
ιβ) κατ΄αρχήν: σύμφωνα με την αρχή
κατ΄αρχάς:αρχικά
εξαρχής: από την αρχή
ιγ) πλειοψηφία: ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών που ψήφισαν
πλειονότητα: το μεγαλύτερο ποσοστό ενός συνόλου
ιδ)πρότυπος:αρχέτυπος
πρωτότυπος: καινοφανής
ιε) συνήθεια: συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται ομοιότυπα
έξη: ισχυρή συνήθεια
ιστ)τέλεια(επίρρ.):άριστα,ικανοποιητικά
τελείως: εντελώς
ιζ) τεχνικός:ο σχετικός με την τεχνική
τεχνητός: ψεύτικος, ο μη φυσικός
ιη) ο υπανάπτυκτος: αυτός που δεν είναι αναπτυγμένος
ο υπό ανάπτυξη: αυτός που βρίσκεται σε ανάπτυξη
ο αναπτυγμένος: αυτός που έχει αναπτυχθεί
ιθ) υποκαθιστώ: αναπληρώνω το κενό, αλλά όχι ικανοποιητικά
αντικαθιστώ: πλήρη αντικατάσταση του κενού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου