Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Τετάρτη 7 Απριλίου 2010

Βοηθητικές λέξεις και φράσεις.

Χρονική σχέση : ύστερα, προηγούμενα, έπειτα, ταυτόχρονα, στη συνέχεια

Πρόσθεση: ακόμα, εξάλλου, επιπλέον, επίσης , παράλληλα, αφετέρου, εκτός απ’ αυτό, ύστερα

Αντίθεση: απεναντίας, αντίθετα, αντίστροφα, αντί γι’ αυτό, απ’ την άλλη πλευρά, παρ’ όλα αυτά, εντούτοις, αλλά, ωστόσο

Προϋπόθεση: αν, εκτός αν, σε περίπτωση που, με την προϋπόθεση ότι...

Εμφαση: είναι αξιοσημείωτο ότι, αξιοπρόσεχτο είναι, αξίζει να τονιστεί, ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται, δε φτάνει μόνο αυτό, ας σημειωθεί...

Βεβαιότητα: είναι γενικά παραδεκτό, αποτελεί κοινή διαπίστωση, είναι σαφές, είναι γεγονός, αναμφισβήτητα, αναντίρρητα

Συμπέρασμα: για να συνοψίσουμε, επιλογικά, ανακεφαλαιώνοντας, συμπερασματικά θα λέγαμε ότι, αντιπαραθέτοντας τις παραπάνω απόψεις καταλήγουμε στο συμπέρασμα...

Πρέπει: επιβάλλεται, είναι ανάγκη, απαιτείται, αρμόζει, χρέος, καθήκον, είναι επιβεβλημένο, καθίσταται αναγκαίο, γεννά την υποχρέωση, η διέξοδος που διαφαίνεται, αρκεί να, κρίνεται απαραίτητο, ας πραγματοποιηθούν, υλοποιηθούν, οφείλουμε να, ευχής έργο θα ήταν, πρέπον είναι...

3 σχόλια: