Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2010

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ

Να κλιθούν τα ουσιαστικά

ενικός αριθμός πληθυντικός αρ.

1 ὁ ταμίας( ῑ ) οἱ ταμίαι

τοῦ ταμίου τῶν ταμιῶν

τῷ ταμίᾳ τοῖς ταμίαις

τόν ταμίαν τούς ταμίας

ὦ ταμία ὦ ταμίαι

2 ὁ μαθητής οἱ μαθηται

τοῦ μαθητοῦ τῶν μαθητῶν

τῷ μαθητῇ τοῖς μαθηταις

τόν μαθητήν τούς μαθητας

ὦ μαθητά ὦ μαθηται

3 ὁ ἐργάτης( ᾰ ) οἱ ἐργάται

τοῦ ἐργάτου τῶν ἐργατῶν

τῷ ἐργάτῃ τοῖς ἐργάταις

τόν ἐργάτην τούς ἐργάτας

ὦ ἐργάτα ὦ ἐργάται

4 ἡ πολιτεία αἱ πολιτεῖαι

τῆς πολιτείας τῶν πολιτειῶν

τῇ πολιτείᾳ ταῖς πολιτείαις

τήν πολιτείαν τάς πολιτείας

ὦ πολιτεία ὦ πολιτεῖαι

5 ἡ ἐπιμέλεια αἱ ἐπιμέλειαι

τῆς ἐπιμελείας τῶν ἐπιμελειῶν

τῇ ἐπιμελείᾳ ταῖς ἐπιμελείαις

τήν ἐπιμέλειαν τάς ἐπιμελείας

ὦ ἐπιμέλεια ὦ ἐπιμέλειαι

6 ἡ ἐνέργεια αἱ ἐνέργειαι

τῆς ἐνεργείας τῶν ἐνεργειῶν

τῇ ἐνεργείᾳ ταῖς ἐνεργείαις

τήν ἐνέργειαν τάς ἐνεργείας

ὦ ἐνέργεια ὦ ἐνέργειαι

7 ὁ πολίτης( ῑ ) οἱ πολῖται

τοῦ πολίτου τῶν πολιτῶν

τῷ πολίτῃ τοῖς πολίταις

τόν ποίτην τούς πολίτας

ὦ πολίτα ὦ πολῖται

8 ὁ πελάτης( ᾰ ) οἱ πελάται

τοῦ πελάτου τῶν πελατῶν

τῷ πελάτῃ τοῖς πελάταις

τόν πελάτην τούς πελάτας

ὦ πελάτα ὦ πελάται

9 ὁ ἀθλητής οἱ ἀθληταί

τοῦ ἀθλητοῦ τῶν ἀθλητῶν

τῷ ἀθλητῇ τοῖς ἀθληταῖς

τόν ἀθλητήν τούς ἀθλητάς

ὦ ἀθλητά ὦ ἀθληταί

10 ἡ θύελλα αἱ θύελλαι

τῆς θυέλλης τῶν θυελλῶν

τῇ θυέλλῃ ταῖς θυέλλαις

τήν θύελλαν τάς θυέλλας

ὦ θύελλα ὦ θύελλαι

11 ἡ πεῖνα αἱ πεῖναι

τῆς πείνης τῶν πεινῶν

τῇ πείνῃ ταῖς πείναις

τήν πεῖναν τάς πείνας

ὦ πεῖνα ὦ πεῖναι

12 ἡ δάφνη( ᾰ ) αἱ δάφναι

τῆς δάφνης τῶν δαφνῶν

τῇ δάφνῃ ταῖς δάφναις

τήν δάφνην τάς δάφνας

ὦ δάφνη ὦ δάφναι

13 ἡ νίκη( ῑ ) αἱ νῖκαι

τῆς νίκης τῶν νικῶν

τῇ νίκῃ ταῖς νίκαις

τήν νίκην τάς νίκας

ὦ νίκη ὦ νῖκαι

14 ἡ μέλισσα αἱ μέλισσαι

τῆς μελίσσης τῶν μελισσῶν

τῇ μελίσσῃ ταῖς μελίσσαις

τήν μέλισσαν τάς μελίσσας

ὦ μέλισσα ὦ μέλισσαι

15 ἡ λύπη( ῡ ) αἱ λῦπαι

τῆς λύπης τῶν λυπῶν

τῇ λύπῃ ταῖς λύπαις

τήν λύπην τάς λύπας

ὦ λύπη ὦ λῦπαι

16 ἡ μοῖρα αἱ μοῖραι

τῆς μοίρας τῶν μοιρῶν

τῇ μοίρᾳ ταῖς μοίραις

τήν μοῖραν τάς μοίρας

ὦ μοῖρα ὦ μοῖραι

17 ἡ χώρα αἱ χῶραι

τῆς χώρας τῶν χωρῶν

τῇ χώρᾳ ταῖς χώραις

τήν χώραν τάς χώρας

ὦ χώρα ὦ χῶραι

18 ἡ σφαῖρα αἱ σφαῖραι

τῆς σφαίρας τῶν σφαιρῶν

τῇ σφαίρᾳ ταῖς σφαίραις

τήν σφαῖραν τάς σφαίρας

ὦ σφαῖρα ὦ σφαῖραι

19 ἡ αὔρα αἱ αὖραι

τῆς αὔρας τῶν αὐρῶν

τῇ αὔρᾳ ταῖς αὔραις

τήν αὔραν τάς αὔρας

ὦ αὔρα ὦ αὖραι

20 ὁ κόλαξ οἱ κόλακες

τοῦ κόλακος τῶν κολάκων

τῷ κόλακι τοῖς κόλαξι

τόν κόλακα τούς κόλακα

ὦ κόλαξ ὦ κόλακες

21 ὁ χάλυψ οἱ χάλυβες

τοῦ χάλυβος τῶν χαλύβων

τῷ χάλυβι τοῖς χάλυψι

τόν χάλυβα τούς χάλυβας

ὦ χάλυψ ὦ χάλυβες

22 ὁ κώνωψ οἱ κώνωπες

τοῦ κώνωπος τῶν κωνώπων

τῷ κώνωπι τοῖς κώνωψι

τόν κώνωπα τούς κώνωπας

ὦ κώνωψ ὦ κώνωπες

23 ὁ παῖς οἱ παῖδες

τοῦ παιδός τῶν παίδων

τῷ παιδί τοῖς παισί

τόν παῖδα τούς παῖδας

ὦ παῖ ὦ παῖδες

24 ἡ χάρις αἱ χάριτες

τῆς χάριτος τῶν χαρίτων

τῇ χάριτι ταῖς χάρισι

τήν χάριν τάς χάριτας

ὦ χάρι ὦ χάριτες

25 ἡ ἔρις αἱ ἔριδες

τῆς ἔριδος τῶν ἐρίδων

τῇ ἔριδι ταῖς ἔρισι

τήν ἔριν τάς ἔριδας

ὦ ἔρι ὦ ἔριδες

26 ὁ ποῦς(=το πόδι) οἱ πόδες

τοῦ ποδός τῶν ποδῶν

τῷ ποδί τοῖς ποσί

τόν πόδα τούς πόδας

ὦ ποῦ ὦ πόδες

27 τό ψεῦδος τά ψεύδη

τοῦ ψεύδους τῶν ψευδῶν

τῷ ψεύδει τοῖς ψεύδεσι

τό ψεῦδος τά ψεύδη

ὦ ψεῦδος ὦ ψεύδη

28 τό ἔδαφος τά ἐδάφη

τοῦ ἐδάφους τῶν ἐδαφῶν

τῷ ἐδάφει τοῖς ἐδάφεσι

το ἔδαφος τά ἐδάφη

ὦ ἔδαφος ὦ ἐδάφη

29 ὁ βασιλεύς οἱ βασιλεῖς

τοῦ βασιλέως τῶν βασιλέων

τῷ βασιλεῖ τοῖς βασιλεῦσι

τόν βασιλέα τούς βασιλέας

ὦ βασιλεῦ ὦ βασιλεῖς

30 ὁ ἱππεύς οἱ ἱππεῖς

τοῦ ἱππέως τῶν ἱππέων

τῷ ἱππεῖ τοῖς ἱππεῦσι

τόν ἱππέα τούς ἱππέας

ὦ ἱππεῦ ὦ ἱππεῖς

31 ἡ πατρίς( ῑ ) αἱ πατρίδες

τῆς πατρίδος τῶν πατρίδων

τῇ πατρίδι ταῖς πατρίσι

τήν πατρίδα τάς πατρίδας

ὦ πατρίς ὦ πατρίδες

32 ἡ πανήγυρις αἱ πανηγύρεις

τῆς πανηγύρεως τῶν πανηγύρεων

τῇ πανηγύρει ταῖς πανηγύρεσι

τήν πανήγυριν τάς πανηγύρεις

ὦ πανήγυρι ὦ πανηγύρεις

33 ὁ ἄρχων οἱ ἄρχοντες

τοῦ ἄρχοντος τῶν ἀρχόντων

τῷ ἄρχοντι τοῖς ἄρχουσι

τόν ἄρχοντα τούς ἄρχοντας

ὦ ἄρχον ὦ ἄρχοντες

34 ἡ πόλις αἱ πόλεις

τῆς πόλεως τῶν πόλεων

τῇ πόλει ταῖς πόλεσι

τήν πόλιν τάς πόλεις

ὦ πόλι ὦ πόλεις

35 ὁ ἀγών οἱ ἀγῶνες

τοῦ ἀγῶνος τῶν ἀγώνων

τῷ ἀγῶνι τοῖς ἀγῶσι

τόν ἀγῶνα τούς ἀγῶνας

ὦ ἀγών ὦ ἀγῶνες

36 τό φρόνημα τά φρονήματα

τοῦ φρονήματος τῶν φρονημάτων

τῷ φρονήματι τοῖς φρονήμασι

τό φρόνημα τά φρονήματα

ὦ φρόνημα ὦ φρονήματα

37 ὁ ἀνήρ οἱ ἄνδρες

τοῦ ἀνδρός τῶν ἀδρῶν

τῷ ἀνδρί τοῖς ἀνδράσι

τόν ἄνδρα τούς ἄνδρας

ὦ ἄνερ ὦ ἄνδρες

38 ὁ ἰχθύς( ῠ ) οἱ ἰχθύες

τοῦ ἰχθύος τῶν ἰχθύων

τῷ ἰχθύι τοῖς ἰχθύσι

τόν ἰχθύν τούς ἰχθῦς

ὦ ἰχθύ ὦ ἰχθύες

39 ἡ ἰσχύς( ῠ ) αἱ ἰσχύες

τῆς ἰσχύος τῶν ἰσχύων

τῇ ἰσχύι ταῖς ἰσχύσι

τήν ἰσχύν τάς ἰσχῦς

ὦ ἰσχύ ὦ ἰσχύες

40 ἡ κλιτύς( ῠ ) αἱ κλιτύες

τῆς κλιτύος τῶν κλιτύων

τῇ κλιτύι ταῖς κλιτύσι

τήν κλιτύν τάς κλιτῦς

ὦ κλιτύ ὦ κλιτύες

41 ὁ γραμματεύς οἱ γραμματεῖς

τοῦ γραμματέως τῶν γραμματέων

τῷ γραμματεῖ τοῖς γραμματεῦσι

τόν γραμματέα τούς γραμματέας

ὦ γραμματεῦ ὦ γραμματεῖς

42 ἡ δύναμις αἱ δυνάμεις

τῆς δυνάμεως τῶν δυνάμεων

τῇ δυνάμει ταῖς δυνάμεσι

τήν δύναμιν τάς δυνάμεις

ὦ δύναμι ὦ δυνάμεις

43 τό ἄστυ τά ἄστη

τοῦ ἄστεως τῶν ἄστεων

τῷ ἄστει τοῖς ἄστεσι

τό ἄστυ τά ἄστη

ὦ ἄστυ ὦ ἄστη

44 ὁ φύλαξ οἱ φύλακες

τοῦ φύλακος τῶν φυλάκων

τῷ φύλακι τοῖς φύλαξι

τόν φύλακα τούς φύλακας

ὦ φύλαξ ὦ φύλακες

45 ὁ ἥρως οἱ ἥρωες

τοῦ ἥρωος τῶν ἡρώων

τῷ ἥρωι τοῖς ἥρωσι

τόν ἥρωα τούς ἥρωας

ὦ ἥρως ὦ ἥρωες

46 ὁ στάχυς οἱ στάχυες

τοῦ στάχυος τῶν σταχύων

τῷ στάχυϊ τοῖς στάχυσι

τόν στάχυν τούς στάχυς

ὦ στάχυ ὦ στάχυες

47 ὁ μῦς(=το ποντίκι) οἱ μύες

τοῦ μυός τῶν μυῶν

τῷ μυΐ τοῖς μυσί

τόν μῦν τούς μῦς

ὦ μῦ ὦ μύες

48 ἡ δρῦς(=η βελανιδιά) αἱ δρύες

τῆς δρυός τῶν δρυῶν

τῇ δρυΐ ταῖς δρυσί

τήν δρῦν τάς δρῦς

ὦ δρῦ ὦ δρύες

49 ὁ πρέσβυς οἱ πρέσβεις

τοῦ πρέσβεως τῶν πρέσβεων

τῷ πρέσβει τοῖς πρέσβεσι

τόν πρέσβυν τούς πρέσβεις

ὦ πρέσβυ ὦ πρέσβεις

50 ὁ πῆχυς(ῠ) οἱ πήχεις

τοῦ πήχεως τῶν πήχεων

τῷ πήχει τοῖς πήχεσι

τόν πῆχυν τούς πήχεις

ὦ πῆχυ ὦ πήχεις

51 ἡ τάξις(ᾰ) αἱ τάξεις

τῆς τάξεως τῶν τάξεων

τῇ τάξει ταῖς τάξεσι

τήν τάξιν τάς τάξεις

ὦ τάξι ὦ τάξεις

52 ἡ πτῶσις αἱ πτώσεις

τῆς πτώσεως τῶν πτώσεων

τῇ πτώσει ταῖς πτώσεσι

τήν πτῶσιν τάς πτώσεις

ὦ πτῶσι ὦ πτώσεις

53 ὁ βοῦς οἱ βόες

τοῦ βοός τῶν βοῶν

τῷ βοΐ τοῖς βουσί

τόν βοῦν τούς βοῦς

ὦ βοῦ ὦ βόες

54 ἡ στάσις( ᾰ) αἱ στάσεις

τῆς στάσεως τῶν στάσεων

τῇ στάσει ταῖς στάσεσι

τήν στάσιν τάς στάσεις

ὦ στάσι ὦ στάσεις

55 ἡ Λητώ(έχει μόνο ενικό) 0

τῆς Λητοῦς 0

τῇ Λητοῖ 0

τήν Λητώ 0

ὦ Λητοῖ 0

56 ἡ Σαπφώ(έχει μόνο ενικό) 0

τῆς Σαπφοῦς 0

τῇ Σαπφοῖ 0

τήν Σαπφώ 0

ὦ Σαπφοῖ 0

57 ἡ πειθώ(έχει μόνο ενικό) 0

τῆς πειθοῦς 0

τῇ πειθοῖ 0

τήν πειθώ 0

ὦ πειθοῖ 0

58 ὁ πίναξ οἱ πίνακες

τοῦ πίνακος τῶν πινάκων

τῷ πίνακι τοῖς πίναξι

τόν πίνακα τούς πίνακας

ὦ πίναξ ὦ πίνακες

59 ἡ κλῖμαξ(=η σκάλα) αἱ κλίμακες

τῆς κλίμακος τῶν κλιμάκων

τῇ κλίμακι ταῖς κλίμαξι

τήν κλίμακα τάς κλίμακας

ὦ κλῖμαξ ὦ κλίμακες

60 ἡ σάρξ(ᾰ) αἱ σάρκες

τῆς σαρκός τῶν σαρκῶν

τῇ σαρκί ταῖς σαρξί

τήν σάρκα τάς σάρκας

ὦ σάρξ ὦ σάρκες

61 ὁ βήξ οἱ βῆχες

τοῦ βηχός τῶν βηχῶν

τῷ βηχί τοῖς βηξί

τόν βῆχα τούς βήχας

ὦ βήξ ὦ βῆχες

63 ὁ γύψ(ῡ)(=ο γύπας) οἱ γῦπες

τοῦ γυπός τῶν γυπῶν

τῷ γυπί τοῖς γυψί

τόν γῦπα τούς γῦπας

ὦ γύψ ὦ γῦπες

64 ὁ Πέλοψ οἱ Πέλοπες

τοῦ Πέλοπος τῶν Πελόπων

τῷ Πέλοπι τοῖς Πέλοψι

τόν Πέλοπα τούς Πέλοπας

ὦ Πέλοψ ὦ Πέλοπες

65 ὁ ἀνδριάς οἱ ἀνδριάντες

τοῦ ἀνδριάντος τῶν ἀνδριάντων

τῷ ἀνδριάντι τοῖς ἀνδριᾶσι

τόν ἀνδριάντα τούς ἀνδριάντας

ὦ ἀνδριάς(ᾰ) ὦ ἀνδριάντες

66 ὁ ἐλέφας οἱ ἐλέφαντες

τοῦ ἐλέφαντος τῶν ἐλεφάντων

τῷ ἐλέφαντι τοῖς ἐλέφασι

τόν ἐλέφαντα τούς ἐλέφαντας

ὦ ἐλέφαν ὦ ἐλέφαντες

67 ὁ ἱμάς(ᾰ) οἱ ἱμάντες

τοῦ ἱμάντος τῶν ἱμάντων

τῷ ἱμάντι τοῖς ἱμᾶσι

τόν ἱμάντα τούς ἱμάντας

ὦ ἱμάς ὦ ἱμάντες

68 ὁ ἀδάμας οἱ ἀδάμαντες

τοῦ ἀδάμαντος τῶν ἀδαμάντων

τῷ ἀδάμαντι τοῖς ἀδάμασι

τόν ἀδάμαντα τούς ἀδάμαντας

ὦ ἀδάμας ὦ ἀδάμαντες

69 ὁ θεράπων οἱ θεράποντες

τοῦ θεράποντος τῶν θεραπόντων

τῷ θεράποντι τοῖς θεράπουσι

τόν θεράποντα τούς θεράποντας

ὦ θεράπων ὦ θεράποντες

70 ὁ λέων οἱ λέοντες

τοῦ λέοντος τῶν λεόντων

τῷ λέοντι τοῖς λέουσι

τόν λέοντα τούς λέοντας

ὦ λέον ὦ λέοντες

71 ὁ δράκων( ᾱ ) οἱ δράκοντες

τοῦ δράκοντος τῶν δρακόντων

τῷ δράκοντι τοῖς δράκουσι

τόν δράκοντα τούς δράκοντας

ὦ δρᾶκον ὦ δράκοντες

72 ὁ Ξενοφῶν οἱ Ξενοφῶντες

τοῦ Ξενοφῶντος τῶν Ξενοφώντων

τῷ Ξενοφῶντι τοῖς Ξενοφῶσι

τόν Ξενοφῶντα τούς Ξενοφῶντας

ὦ Ξενοφῶν ὦ Ξενοφῶντες

73 ὁ γέρων οἱ γέροντες

τοῦ γέροντος τῶν γερόντων

τῷ γέροντι τοῖς γέρουσι

τόν γέροντα τούς γέροντας

ὦ γέρον ὦ γέροντες

74 ἡ τριάς(ᾰ) αἱ τριάδες

τῆς τριάδος τῶν τριάδων

τῇ τριάδι ταῖς τριάσι

τήν τριάδα τάς τριάδας

ὦ τριάς ὦ τριάδες

74 ὁ Κρέων οἱ Κρέοντες

τοῦ Κρέοντος τῶν Κρεόντων

τῷ Κρέοντι τοῖς Κρέουσι

τόν Κρέοντα τούς Κρέοντας

ὦ Κρέον ὦ Κρέοντες

75 ἡ ὁμάς(ᾰ) αἱ ὁμάδες

τῆς ὁμάδος τῶν ὁμάδων

τῇ ὁμάδι ταῖς ὁμάσι

τήν ὁμάδα ταῖς ὁμάδας

ὦ ὁμάς ὦ ὁμάδες

76 ὁ τένων(=το νεύρο) οἱ τένοντες

τοῦ τένοντος τῶν τενόντων

τῷ τένοντι τοῖς τένουσι

τόν τένοντα τούς τένοντας

ὦ τένων ὦ τένοντες

77 τό κῦμα τά κύματα

τοῦ κύματος τῶν κυμάτων

τῷ κύματι τοῖς κύμασι

τό κῦμα τά κύματα

ὦ κῦμα ὦ κύματα

78 τό θῦμα τά θύματα

τοῦ θύματος τῶν θυμάτων

τῷ θύματι τοῖς θύμασι

τό θῦμα τά θύματα

ὦ θῦμα ὦ θύματα

79 ὁ δελφίς( ῑ ) οἱ δελφῖνες

τοῦ δελφῖνος τῶν δελφίνων

τῷ δελφίνι τοῖς δελφῖσι

τόν δελφῖνα τούς δελφῖνας

ὦ δελφίς ὦ δελφῖνες

80 ὁ ξενών οἱ ξενῶνες

τοῦ ξενῶνος τῶν ξενώνων

τῷ ξενῶνι τοῖς ξενῶσι

τόν ξενῶνα τούς ξενῶνας

ὦ ξενών ὦ ξενῶνες

81 ὁ ὀρνιθών οἱ ὀρνιθῶνες

τοῦ ὀρνιθῶνος τῶν ὀρνιθώνων

τῷ ὀρνιθῶνι τοῖς ὀρνιθῶσι

τόν ὀρνιθῶνα τούς ὀρνιθῶνας

ὦ ὀρνιθών ὦ ὀρνιθῶνες

82 ἡ εἰκών αἱ εἰκόνες

τῆς εἰκόνος τῶν εἰκόνων

τῇ εἰκόνι ταῖς εἰκόσι

τήν εἰκόνα τάς εἰκόνας

ὦ εἰκών ὦ εἰκόνες

83 ὁ Πλάτων οἱ Πλάτωνες

τοῦ Πλάτωνος τῶν Πλατώνων

τῷ Πλάτωνι τοῖς Πλάτωσι

τόν Πλάτωνα τούς Πλάτωνας

ὦ Πλάτων ὦ Πλάτωνες

84 ὁ ἄμβων οἱ ἄμβωνες

τοῦ ἄμβωνος τῶν ἀμβώνων

τῷ ἄμβωνι τοῖς ἄμβωσι

τόν ἄμβωνα τούς ἄμβωνας

ὦ ἄμβων ὦ ἄμβωνες

85 ὁ χιτών οἱ χιτῶνες

τοῦ χιτῶνος τῶν χιτώνων

τῷ χιτῶνι τοῖς χιτῶσι

τόν χιτῶνα τούς χιτῶνας

ὦ χιτών ὦ χιτῶνες

86 ὁ κηδεμών οἱ κηδεμόνες

τοῦ κηδεμόνος τῶν κηδεμόνων

τῷ κηδεμόνι τοῖς κηδεμόσι

τόν κηδεμόνα τούς κηδεμόνας

ὦ κηδεμών ὦ κηδεμόνες

87 ὁ ἄξων οἱ ἄξονες

τοῦ ἄξονος τῶν ἀξόνων

τῷ ἄξονι τοῖς ἄξοσι

τόν ἄξονα τούς ἄξονας

ὦ ἄξον ὦ ἄξονες

88 ὁ δαίμων οἱ δαίμονες

τοῦ δαίμονος τῶν δαιμόνων

τῷ δαίμονι τοῖς δαίμοσι

τόν δαίμονα τούς δαίμονας

ὦ δαῖμον ὦ δαίμονες

89 ὁ βραχίων( ῑ ) οἱ βραχίονες

τοῦ βραχίονος τῶν βραχιόνων

τῷ βραχίονι τοῖς βραχίοσι

τόν βραχίονα τούς βραχίονας

ὦ βραχῖον ὦ βραχίονες

90 ὁ κίων( ῑ )=η κολόνα οἱ κίονες

τοῦ κίονος τῶν κιόνων

τῷ κίονι τοῖς κίοσι

τόν κίονα τούς κίονας

ὦ κῖον ὦ κίονες

91 ὁ αἰών οἱ αἰῶνες

τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων

τῷ αἰῶνι τοῖς αἰῶσι

τόν αἰῶνα τούς αἰῶνας

ὦ αἰών ὦ αἰῶνες

92 ἡ ἀσπίς( ῐ ) αἱ ἀσπίδες

τῆς ἀσπίδος τῶν ἀσπίδων

τῇ ἀσπίδι ταῖς ἀσπίσι

τήν ἀσπίδα τάς ἀσπίδας

ὦ ἀσπίς ὦ ἀσπίδες

93 ἡ νησίς( ῑ ) αἱ νησῖδες

τῆς νησῖδος τῶν νησίδων

τῇ νησῖδι ταῖς νησῖσι

τήν νησῖδα τάς νησῖδας

ὦ νησίς ὦ νησῖδες

94 ἡ τυραννίς( ῐ ) αἱ τυραννίδες

τῆς τυρανίδος τῶν τυραννίδων

τῇ τυραννίδι ταῖς τυραννίσι

τήν τυραννίδα τάς τυραννίδας

ὦ τυραννί ὦ τυραννίδες

95 ἡ βαλβίς( ῑ ) αἱ βαλβῖδες

τῆς βαλβῖδος τῶν βαλβίδων

τῇ βαλβῖδι ταῖς βαλβῖσι

τήν βαλβῖδα τάς βαλβῖδας

ὦ βαλβίς ὦ βαλβῖδες

96 ἡ ἶρις(=ουράνιο τόξο) αἱ ἴριδες

τῆς ἴριδος τῶν ἰρίδων

τῇ ἴριδι ταῖς ἴρισι

τήν ἶριν τάς ἴριδας

ὦ ἶρι ὦ ἴριδες

97 ὁ Θαλῆς οἱ Θαλαῖ

τοῦ Θαλοῦ τῶν Θαλῶν

τῷ Θαλῇ τοῖς Θαλαῖς

τόν Θαλῆν τούς Θαλᾶς

ὦ Θαλῆ ὦ Θαλαῖ

98 ἡ συκῆ αἱ συκαῖ

τῆς συκῆς τῶν συκῶν

τῇ συκῇ ταῖς συκαῖς

τήν συκῆν τάς συκᾶς

ὦ συκῆ ὦ συκαῖ

99 ἡ ἀμυγδαλῆ αἱ ἀμυγδαλαῖ

τῆς ἀμυγδαλῆς τῶν ἀμυγδαλῶν

τῇ ἀμυγδαλῇ ταῖς ἀμυγδαλαῖς

τήν ἀμυγδαλῆν τάς ἀμυγδαλᾶς

ὦ ἀμυγδαλῆ ὦ ἀμυγδαλαῖ

100 ὁ ὄρνις οἱ ὄρνιθες

τοῦ ὄρνιθος τῶν ὀρνίθων

τῷ ὄρνιθι τοῖς ὄρνισι

τόν ὄρνιν τούς ὄρνιθας

ὦ ὄρνι ὦ ὄρνιθες

101 ὁ σωλήν οἱ σωλῆνες

τοῦ σωλῆνος τῶν σωλήνων

τῷ σωλῆνι τοῖς σωλῆσι

τόν σωλῆνα τούς σωλῆνας

ὦ σωλήν ὦ σωλῆνες

102 ὁ ποιμήν οἱ ποιμένες

τοῦ ποιμένος τῶν ποιμένων

τῷ ποιμένι τοῖς ποιμέσι

τόν ποιμένα τούς ποιμένας

ὦ ποιμήν ὦ ποιμένες

103 ὁ πατήρ(ᾰ) οἱ πατέρες

τοῦ πατρός τῶν πατέρων

τῷ πατρί τοῖς πατράσιν

τόν πατέρα τούς πατέρας

ὦ πᾶτερ ὦ πατέρες

104 ἡ μήτηρ αἱ μητέρες

τῆς μητρός τῶν μητέρων

τῇ μητρί ταῖς μητράσι

τήν μητέρα τάς μητέρας

ὦ μῆτερ ὦ μητέρες

105 ἡ θυγάτηρ αἱ θυγατέρες

τῆς θυγατρός τῶν θυγατέρων

τῇ θυγατρί ταῖς θυγατράσι

τήν θυγατέρα τάς θυγατέρας

ὦ θύγατερ ὦ θυγατέρες

106 ὁ αὐχήν οἱ αὐχένες

τοῦ αὐχένος τῶν αὐχένων

τῷ αὐχένι τοῖς αὐχέσι

τόν αὐχένα τούς αὐχένας

ὦ αὐχήν ὦ αὐχένες

107 ὁ μήν οἱ μῆνες

τοῦ μηνός τῶν μηνῶν

τῷ μηνί τοῖς μησί

τόν μῆνα τούς μῆνας

ὦ μήν ὦ μῆνες

108 ἡ αἰδώς(μόνο ενικό) 0

τῆς αἰδοῦς 0

τῇ αἰδοῖ 0

τήν αἰδῶ 0

ὦ αἰδώς 0

109 ἡ ἠώς 0

τῆς ἠοῦς 0

τῇ ἠοῖ 0

τήν ἠῶ 0

ὦ ἠώς 0

110 τό θάρρος τά θάρρη

τοῦ θάρρους τῶν θαρρῶν

τῷ θάρρει τοῖς θάρρεσι

τό θάρρος τά θάρρη

ὦ θάρρος ὦ θάρρη

111 τό κρέας τά κρέα

τοῦ κρέως τῶν κρεῶν

τῷ κρέᾳ τοῖς κρέασι

τό κρέας τά κρέα

ὦ κρέας ὦ κρέα

112 τό πέρας τά πέρατα

τοῦ πέρατος τῶν περάτων

τῷ πέρατι τοῖς πέρασι

τό πέρας τά πέρατα

ὦ πέρας ὦ πέρατα

113 τό γέρας(=βραβείο) τά γέρα

τοῦ γέρως τῶν γερῶν

τῷ γέρᾳ τοῖς γέρασι

τό γέρας τά γέρα

ὦ γέρας ὦ γέρα

114 τό γῆρας(μόνο ενικό) 0

τοῦ γήρως 0

τῷ γήρᾳ 0

τό γῆρας 0

ὦ γῆρας 0

115 τό τέρας τά τέρα ή τέρατα

τοῦ τέρατος τῶν τερῶν ή τεράτων

τῷ τέρατι τοῖς τέρασι

τό τέρας τά τέρα ή τέρατα

ὦ τέρας ὦ τέρα ή τέρατα

116 τό κέρας τά κέρα ή κέρατα

τοῦ κέρως ή κέρατος τῶν κερῶν ή κεράτων

τῷ κέρᾳ ή κέρατι τοῖς κέρασι

τό κέρας τά κέρα ή κέρατα

ὦ κέρας ὦ κέρα ή κέρατα

117 ἡ γυνή( ῠ ) αἱ γυναῖκες

τῆς γυναικός τῶν γυναικῶν

τῇ γυναικί ταῖς γυναιξί

τήν γυναῖκα τάς γυναῖκας

ὦ γύναι ὦ γυναῖκες

118 ὁ πρεσβευτής οἱ πρέσβεις

τοῦ πρεσβευτοῦ τῶν πρέσβεων

τῷ πρεσβευτῇ τοῖς πρέσβεσι

τόν πρεσβευτήν τούς πρέσβεις

ὦ πρεσβευτά ὦ πρέσβεις

119 τό πῦρ τά πυρά

τοῦ πυρός τῶν πυρῶν

τῷ πυρί τοῖς πυροῖς

τό πῦρ τά πυρά

ὦ πῦρ ὦ πυρά

120 ὁ υἱός οἱ υἱεῖς

τοῦ υἱοῦ ή υἱέος τῶν υἱέων

τῷ υἱῷ ή υἱεῖ τοῖς υἱέσι

τόν υἱόν τούς υἱεῖς

ὦ υἱέ ὦ υἱεῖς

121 ὁ κύων( ῠ ) οἱ κύνες

τοῦ κυνός τῶν κυνῶν

τῷ κυνί τοῖς κυσί

τόν κύνα τούς κύνας

ὦ κύον ὦ κύνες

122 ὁ μάρτυς οἱ μάρτυρες

τοῦ μάρτυρος τῶν μαρτύρων

τῷ μάρτυρι τοῖς μάρτυσι

τόν μάρτυρα τούς μάρτυρας

ὦ μάρτυς ὦ μάρτυρες

123 ἡ ναῦς(=το πλοίο) αἱ νῆες

τῆς νεώς τῶν νεῶν

τῇ νηί ταῖς ναυσί

τήν ναῦν τάς ναῦς

ὦ ναῦ ὦ νῆες

124 τό οὖς τά ὦτα

τοῦ ὠτός τῶν ὤτων

τῷ ὠτί τοῖς ὠσί

τό οὖς τά ὦτα

ὦ οὖς ὦ ὦτα

125 τό ὕδωρ τά ὕδατα

τοῦ ὕδατος τῶν ὑδάτων

τῷ ὕδατι τοῖς ὕδασι

τό ὕδωρ τά ὕδατα

ὦ ὕδωρ ὦ ὕδατα

126 ἡ χείρ αἱ χεῖρες

τῆς χειρός τῶν χειρῶν

τῇ χειρί ταῖς χερσί

τήν χεῖρα τάς χεῖρας

ὦ χείρ ὦ χεῖρες

127 τό ἧπαρ(=το συκώτι) τά ἥπατα

τοῦ ἥπατος τῶν ἡπάτων

τῷ ἥπατι τοῖς ἥπασι

τό ἧπαρ τά ἥπατα

ὦ ἧπαρ ὦ ἥπατα

128 τό γόνυ τά γόνατα

τοῦ γόνατος τῶν γονάτων

τῷ γόνατι τοῖς γόνασι

τό γόνυ τά γόνατα

ὦ γόνυ ὦ γόνατα

129 τό φρέαρ(=πηγάδι) τά φρέατα

τοῦ φρέατος τῶν φρεάτων

τῷ φρέατι τοῖς φρέασι

τό φρέαρ τά φρέατα

ὦ φρέαρ ὦ φρέατα

130 ἡ κλείς αἱ κλεῖδες

τῆς κλειδός τῶν κλειδῶν

τῇ κλειδί ταῖς κλεισί

τήν κλεῖδα ή τήν κλεῖν τάς κλεῖδας

ὦ κλείς ὦ κλεῖδες

131 ὁ ἆθλος( ᾱ ) οἱ ἆθλοι

τοῦ ἄθλου τῶν ἄθλων

τῷ ἄθλῳ τοῖς ἄθλοις

τόν ἆθλον τούς ἄθλους

ὦ ἆθλε ὦ ἆθλοι

132 ἡ τάφρος( ᾰ ) αἱ τάφροι

τῆς τάφρου τῶν τάφρων

τῇ τάφρῳ ταῖς τάφροις

τήν τάφρον τάς τάφρους

ὦ τάφρε ὦ τάφροι

133 ἡ κάμηλος αἱ κάμηλοι

τῆς καμήλου τῶν καμήλων

τῇ καμήλῳ ταῖς καμήλοις

τήν κάμηλον τάς καμήλους

ὦ κάμηλε ὦ κάμηλοι

134 ὁ πόλεμος οἱ πόλεμοι

τοῦ πολέμου τῶν πολέμων

τῷ πολέμῳ τοῖς πολέμοις

τόν πόλεμον τούς πολέμους

ὦ πόλεμε ὦ πόλεμοι

135 ἡ ἄμμος( ᾰ ) οἱ ἄμμοι

τῆς ἄμμου τῶν ἄμμων

τῇ ἄμμῳ τοῖς ἄμμοις

τήν ἄμμον τούς ἄμμους

ὦ ἄμμε ὦ ἄμμοι

136 ἡ κάμινος αἱ κάμινοι

τῆς καμίνου τῶν καμίνων

τῇ καμίνῳ ταῖς καμίνοις

τήν κάμινον τάς καμίνους

ὦ κάμινε ὦ κάμινοι

137 ἡ ὁδός αἱ ὁδοί

τῆς ὁδοῦ τῶν ὁδῶν

τῇ ὁδῷ ταῖς ὁδοῖς

τήν ὁδόν τάς ὁδούς

ὦ ὁδέ ὦ ὁδοί

138 τό βάθρον( ᾰ ) τά βάθρα

τοῦ βάθρου τῶν βάθρων

τῷ βάθρῳ τοῖς βάθροις

τό βάθρον τά βάθρα

ὦ βάθρον ὦ βάθρα

139 τό φῦλον(=γένος,φυλή)( ῡ ) τά φῦλα

τοῦ φύλου τῶν φύλων

τῷ φύλῳ τοῖς φύλοις

τό φῦλον τά φῦλα

ὦ φῦλον ὦ φῦλα

140 ὁ ἀπόπλους οἱ ἀπόπλοι

τοῦ ἀπόπλου τῶν ἀπόπλων

τῷ ἀπόπλῳ τοῖς ἀπόπλοις

τόν ἀπόπλουν τούς ἀπόπλους

ὦ ἀπόπλου ὦ ἀπόπλοι

141 ὁ κατάπλους οἱ κατάπλοι

τοῦ κατάπλου τῶν κατάπλων

τῷ κατάπλῳ τοῖς κατάπλοις

τόν κατάπλουν τούς κατάπλους

ὦ κατάπλοι ὦ κατάπλοι

142 ὁ νοῦς οἱ νοῖ

τοῦ νοῦ τῶν νῶν

τῷ νῷ τοῖς νοῖς

τόν νοῦν τούς νοῦς

ὦ νοῦ ὦ νοῖ

143 ὁ ῥοῦς(=ρεύμα) οἱ ῥοῖ

τοῦ ῥοῦ τῶν ῥῶν

τῷ ῥῷ τοῖς ῥοῖς

τόν ῥοῦν τούς ῥοῦς

ὦ ῥοῦ ὦ ῥοῖ

144 ὁ περίπλους οἱ περίπλοι

τοῦ περίπλου τῶν περίπλων

τῷ περίπλῳ τοῖς περίπλοις

τόν περίπλουν τούς περίπλους

ὦ περίπλου ὦ περίπλοι

145 τό ὀστοῦν τά ὀστᾶ

τοῦ ὀστοῦ τῶν ὀστῶν

τῷ ὀστῷ τοῖς ὀστοῖς

τό ὀστοῦν τά ὀστᾶ

ὦ ὀστοῦν ὦ ὀστᾶ

146 ὁ λεώς οἱ λεῴ

τοῦ λεώ τῶν λεών

τῷ λεῴ τοῖς λεῴς

τόν λεών τούς λεώς

ὦ λεώς λεῴ

147 ὁ νεώς(=ναός) οἱ νεῴ

τοῦ νεώ τῶν νεῶν

τῷ νεῴ τοῖς νεῴς

τόν νεών τούς νεώς

ὦ νεώς ὦ νεῴ

148 ὁ Ζεύς 0

τοῦ Διός 0

τῷ Διί 0

τόν Δία 0

ὦ Ζεῦ 0

31 σχόλια:

 1. χρήσιμες πληροφορίες και πολύ όμορφο τραγούδι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πολύ καλό!Με βοήθησε αρκετά!Μπράβο σας!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Παρα πολυ καλο! Με βοηθησε παρα μα παρα πολυ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πολύ χρήσιμο και καταπληκτικό!ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΦΙΛΕ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. δεν εχει πλυθηνικο αριθμο αριθμο και θα ηταν καλυτερο να ειχε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δεν μπορώ να βρω το τυραννίς ενώ το έχει. Μπορειτε να μου το γραψετεσε σε απαναπάν στο comment μου, σε ενικο και πληθυντικό αριθμό; Ευχαριστώ πολύ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. και εγω για αυτο ηρθα χαχα. μαλλον δεν θα σου χρησιμευσει καν τωρα αλλα οριστε:

   94 ἡ τυραννίς( ῐ ) αἱ τυραννίδες

   τῆς τυρανίδος τῶν τυραννίδων

   τῇ τυραννίδι ταῖς τυραννίσι

   τήν τυραννίδα τάς τυραννίδας

   ὦ τυραννί ὦ τυραννίδες

   Διαγραφή