Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥΗ Α΄ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου
αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής  παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα,  εφαρμόζεται  εκπαιδευτικό πρόγραµµα τριάντα τριών (33) ωρών εβδομαδιαίως, µε εννέα (9) µαθήµατα, που είναι κοινό για όλους τους µαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραµµα δύο (2) ωρών εβδοµαδιαίως που αποτελείται  από ένα (1) µάθηµα επιλογής το οποίο επιλέγεται µεταξύ τεσσάρων µαθηµάτων.

Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος
(γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

α) Ελληνική Γλώσσα, εννέα  (9) διδακτικών ωρών, µε διακριτά διδακτέα αντικείµενα   κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τα οποία διατίθενται  πέντε (5), δύο (2) και δύο (2) ώρες, αντίστοιχα.
β) Μαθηµατικά, πέντε (5) ωρών, µε διακριτά διδακτέα αντικείµενα   κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωµετρία για τα οποία διατίθενται  τρεις (3) ώρες και δύο (2) ώρες, αντίστοιχα.
γ) Φυσικές Επιστήµες, έξι (6) ωρών, µε διακριτά ανά δύο ώρες διδακτέα αντικείµενα   κλάδους τη Φυσική, τη Χηµεία και τη Βιολογία για τα οποία διατίθενται  ανά α- ντικείµενο  δύο (2) ώρες.
δ) Ιστορία, δύο (2) ωρών.
ε) Πολιτική Παιδεία, τριών (3) ωρών, µε διδακτέα αντι- κείµενα Οικονοµία, Πολιτικοί  Θεσµοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία.
στ)  Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών.
ζ)  Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project),δύο (2) ωρών.
η) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών, (Αγγλικά,  Γαλλικά ή Γερµανικά).
θ)  Φυσική Αγωγή, δύο (2) ωρών.

Τα µαθήµατα επιλογής του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι τα εξής:

α)  Εφαρµογές Πληροφορικής, δύο (2) ωρών.
β)  Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, δύο (2) ωρών.
γ)  Ελληνικός  και Ευρωπαϊκός Πολιτισµός  δύο (2) ωρών και
δ)  Καλλιτεχνική Παιδεία, δύο (2) ωρών.


Στη Β΄ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου
εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως και δύο (2) Οµάδες Μαθηµάτων Προσανατολισµού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως έκαστη οµάδα, όπου οι µαθητές καλούνται να επιλέξουν τη µία.

Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος
(γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

α)  Ελληνική Γλώσσα, έξι (6) διδακτικών ωρών, µε διακριτά διδακτέα αντικείµενα  – κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τα οποία διατίθενται ανά αντικείµενο δύο (2) ώρες.
β)  Μαθηµατικά, πέντε (5) ωρών, µε διακριτά διδακτέα αντικείµενα   κλάδους την Άλγεβρα και τη Γεωµετρία για τα οποία διατίθενται τρεις (3) και δύο (2) ώρες, αντίστοιχα
γ)  Φυσικές Επιστήµες, έξι (6) ωρών, µε διακριτά διδακτέα αντικείµενα   κλάδους τη Φυσική, τη Χηµεία και τη Βιολογία για τα οποία διατίθενται  ανά αντικείµενο  δύο (2) ώρες.
δ)  Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ, µία (1) ώρα.
ε)  Ιστορία, δύο (2) ωρών.
στ)  Φιλοσοφία, δύο (2) ωρών.
ζ)  Πολιτική Παιδεία, δύο (2) ωρών, µε διδακτέα αντικείµενα Οικονοµία, Πολιτικοί Θεσµοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία.
η)  Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών.
θ)  Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project),µία (1) ώρα.
ι )  Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών, (Αγγλικά  ή Γαλλικά ή Γερµανικά).
ια)  Φυσική Αγωγή, µίας (1) ώρας.

Τα µαθήµατα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι τα εξής:

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, τριών (3)ωρών και
β) Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστηµών (Κοινωνιολογία, Οικονοµική Επιστήµη και Πολιτική Επιστήµη), δύο (2) ωρών.

Τα µαθήµατα προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι:

α) Φυσική, τριών (3) ωρών και
β) Μαθηµατικά, δύο (2) ωρών.Στη Γ΄ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου
εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τεσσάρων (34) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής  παιδείας δεκατεσσάρων (14) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως και τρεις (3) Οµάδες Μαθηµάτων Προσανατολισµού: την Οµάδα Ανθρωπιστικών, την Οµάδα των Θετικών και την Οµάδα των Οικονοµικών-Πολιτικών-Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών µεταξύ των οποίων οι µαθητές καλούνται να επιλέξουν  αυτήν της προτίµησής τους. Εκάστη από τις οµάδες αυτές περιλαµβάνει είκοσι (20) συνολικά διδακτικές ώρες εβδοµαδιαίως.

Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος
 (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:
α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, έξι (6) διδακτικών ωρών, µε διακριτά διδακτέα  αντικείµενα   κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα τέσσερις  (4) ώρες και Λογοτεχνία δύο (2) ώρες.
β) Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ , δύο (2) ωρών.
γ) Ιστορία, δύο (2) ωρών.
δ) Θρησκευτικά, µίας (1) ώρας.
ε) Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών (Αγγλικά  ή Γαλλικά ή Γερµανικά) και
στ) Φυσική Αγωγή, µιας (1) ώρας.

Τα µαθήµατα της Οµάδας Προσανατολισµού των
 Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, δέκα (10) ωρών και
β) Λατινικά, τεσσάρων (4) ωρών και
γ) Ιστορία έξι (6) ωρών.

Τα µαθήµατα της Οµάδας Προσανατολισµού των
Θετικών Σπουδών είναι:
α) Φυσική, έξι (6) ωρών.
β) Μαθηµατικά, οκτώ (8) ωρών ή Βιολογία οκτώ (8) ωρών (για τις Επιστήµες Υγείας).
γ) Χηµεία, έξι (6) ωρών.

Τα µαθήµατα της Οµάδας Προσανατολισµού των
Οικονοµικών-Πολιτικών-Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών είναι:
α) Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής, οκτώ (8) ωρών.
β) Αρχές Οικονοµικής Επιστήµης έξι (6) ωρών,
όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά Τµήµατα: Αρχές Φυσικών Επιστηµών έξι (6) ωρών.
γ) Στοιχεία  Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών έξι (6) ωρών,
όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά Τµήµατα: Ιστορία έξι (6) ωρών.

Έκαστος µαθητής Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου επιλέγει µία (1) από τις Οµάδες Μαθηµάτων Προσανατολισµού και Επιστηµονικό Πεδίο Εξειδίκευσης,  όπως ορίζονται στο άρθρο τέσσερα.