Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2018:ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Π Ρ Ο Σ ΑΝ ΑΤ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Υ


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Π Ρ Ο Σ ΑΝ ΑΤ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Υ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
Δ Ι Δ Α Γ Μ Ε Ν Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο


Π λ ά τ ω ν ο ς Π ο λ ι τ ε ί α 5 1 9 c - 5 2 0 a


μ τ ε ρ ο ν δ ρ γ ο ν , ν δ γ , τ ν ο κ ι σ τ ν τ ς τ ε β ε λ τ σ τ α ς φ σ ε ι ς   ν α γ κ σ α ι   φ ι κ σ θ α ι  π ρ ς  τ  μ θ η μ α    ν  τ  π ρ σ θ ε ν ἔ φ α μ ε ν  ε ν α ι  μ γ ι σ τ ο ν ,   δ ε ν  τ ε  τ   γ α θ ν  κ α   ν α β ν α ι   κ ε ν η ν τ ν ν β α σ ι ν , κ α π ε ι δ ν ν α β ν τ ε ς κ α ν ς δ ω σ ι , μ π ι τ ρ π ε ι ν α τ ο ς ν ν π ι τ ρ π ε τ α ι .
Τ π ο ο ν δ ;
Τ    α τ ο ,    ν   δ     γ ,   κ α τ α μ ν ε ι ν   κ α    μ     θ λ ε ι ν   π λ ι ν κ α τ α β α ν ε ι ν π α ρ κ ε ν ο υ ς τ ο ς δ ε σ μ τ α ς μ η δ μ ε τ χ ε ι ν τ ν π α ρ κ ε ν ο ι ς π ν ω ν τ ε κ α τ ι μ ν , ε τ ε φ α υ λ τ ε ρ α ι ε τ ε σ π ο υ δ α ι τ ε ρ α ι .
π ε ι τ ,   φ η ,   δ ι κ σ ο μ ε ν  α τ ο ς ,  κ α  π ο ι σ ο μ ε ν  χ ε ρ ο ν  ζ ν , δ υ ν α τ ν α τ ο ς ν μ ε ι ν ο ν ;
π ε λ θ ο υ ,   ν  δ   γ ,  π λ ι ν ,  φ λ ε ,   τ ι  ν μ ο  τ ο τ ο  μ λ ε ι , π ω ς ν τ ι γ ν ο ς ν π λ ε ι δ ι α φ ε ρ ν τ ω ς ε π ρ ξ ε ι , λ λ ν λ τ ῇ π λ ε ι  τ ο τ ο  μ η χ α ν τ α ι   γ γ ε ν σ θ α ι ,  σ υ ν α ρ μ τ τ ω ν  τ ο ς  π ο λ τ α ς π ε ι θ ο τ ε κ α ν γ κ , π ο ι ν μ ε τ α δ ι δ ν α ι λ λ λ ο ι ς τ ς φ ε λ α ς ν
ν   κ α σ τ ο ι  τ  κ ο ι ν ν  δ υ ν α τ ο   σ ι ν   φ ε λ ε ν  κ α  α τ ς   μ π ο ι ν τ ο ι ο τ ο υ ς    ν δ ρ α ς    ν   τ    π λ ε ι ,   ο χ    ν α    φ ι    τ ρ π ε σ θ α ι    π ῃ ἕ κ α σ τ ο ς  β ο λ ε τ α ι ,    λ λ   ν α  κ α τ α χ ρ τ α ι   α τ ς   α τ ο ς    π  τ ν σ ν δ ε σ μ ο ν τ ς π λ ε ω ς .
λ η θ , φ η · π ε λ α θ μ η ν γ ρ .
Σ κ ψ α ι  τ ο ν υ ν ,  ε π ο ν ,   Γ λ α κ ω ν ,   τ ι  ο δ   δ ι κ σ ο μ ε ν  τ ο ς π α ρ   μ ν  φ ι λ ο σ φ ο υ ς  γ ι γ ν ο μ ν ο υ ς ,    λ λ  δ κ α ι α  π ρ ς  α τ ο ς ἐ ρ ο μ ε ν   π ρ ο σ α ν α γ κ ζ ο ν τ ε ς   τ ν     λ λ ω ν     π ι μ ε λ ε σ θ α    τ ε   κ α φ υ λ τ τ ε ι ν .
Α.    Απ ό  τ ο  π α ρ α π ά ν ω  κε ί μ ε ν ο  ν α  γ ρ ά ψ ε τ ε  σ τ ο  τ ε τ ρ ά δ ι ό  σ α ς  τ η
μ ε τ ά φ ρ α σ η    το υ    χ ω ρ ί ο υ :   « μ τ ε ρ ο ν   δ     ρ γ ο ν   [ ... ]    ν ἄ μ ε ι ν ο ν ; » .
Μ ο ν ά δ ε ς 1 0

Β 1 . Ο Π λ ά τ ω ν , γ ι α ν α π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι τ ο α γ α θ ό κ α ι τ η ν π ο ρ ε ί α π ρ ο ς τ η ν    κ α τ ά κ τ η σ ή    τ ο υ ,    χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί ,    μ ε τ α ξ ύ    ά λ λ ω ν ,    τ ι ς π α ρ α κ ά τ ω φ ρ ά σ ε ι ς : α ) « φ ι κ σ θ α ι π ρ ς τ μ θ η μ α ν τ ῷ π ρ σ θ ε ν   φ α μ ε ν  ε ν α ι  μ γ ι σ τ ο ν » ,  β)  « δ ε ν  τ ε  τ   γ α θ ν » κ α ι  γ)  « ν α β ν α ι   κ ε ν η ν  τ ν   ν β α σ ι ν » .  Ν α  α ν α λ ύ σ ε τ ε  τ ο ν ό η μ α α υ τ ώ ν τ ω ν φ ρ ά σ ε ω ν σ τ ο κ ε ί μ ε ν ο τ ο υ Π λ ά τ ω ν α .

Μ ο ν ά δ ε ς 1 5


Β 2 . Α φ ο ύ  δ ι α β ά σ ε τ ε  τ ο  χ ω ρ ί ο  « π ε λ θ ο υ  [ ]  τ ς  π ό λ ε ω ς » ,  ν α α π α ντ ή σ ετ ε μ ε β άσ η αυτ ό σ τ α δύ ο ε π ό μ ε ν α ε ρ ωτ ή μ ατ α :
α . Π ο ι ο ς ε ί ν α ι ο σ κ ο π ό ς τ ο υ ν ό μ ο υ ;     ( μ ο ν ά δ ε ς 3 )
β. Με ποιους τρόπους προσπαθεί να τον επιτύχει;  (μονάδες 12)

Μ ο ν ά δ ε ς 1 5


Β 3 .  Ν α  γ ρ ά ψ ε τ ε  σ τ ο  τε τ ρ ά δι ό  σ ας,  δ ί πλ α  σ τ ον  α ρ ιθ μ ό  κ α θ ε μ ι άς α π ό τις π ρ οτ ά σ ει ς τ ης σ τή λ ης Α , τη σ ω σ τ ή λ έ ξ η ή π ρ ότ α σ η τ ης σ τ ήλ η ς Β :


1. Δ ικ αι ο σύ ν η εί να ι η
ε ν τι μ ότ η τ α στι ς συ ν αλ λ α γ ές σ ύ μφ ω ν α μ ε τ ον
Γ λ αύ κ ων α .
Θ ρ α σ ύ μ α χ ο .
Κ έ φ αλ ο .

 
Σ τ ή λ η Α                                            Σ τ ή λ η Β2. Ο δ εύ τ ε ρ ος κ ύκλ ο ς
ε κ π αί δ ευ σ ης τ ων φ υλ άκ ω ν δ ε ν π ε ρι λ α μ β άν ει
τ η στ ε ρ ε ο μ ετ ρ ί α .
τ η ν α ρ μ ον ικ ή .
τ ο ν χ ο ρ ό .


3. Τ ο π ρ ώτ ο τ α ξ ίδι τ ου
Π λ ά τ ων α στ ις Συ ρα κ ο ύσ ε ς ε ί χ ε δ ρ α μ ατ ικ ές εξ ε λί ξ ε ις ,
γ ι ατ ί
γ ν ώ ρ ισ ε τ ον Π υ θ αγ ο ρ ι σ μ ό .
ε κ δι ώ χ θ ηκ ε  κ ακ ήν  κ ακ ώ ς  απ ό τ ο ν η σί .
ε ν ε πλ ά κη        σ τ ην        ε μ φ ύ λι α δ ι α μ ά χ η Δ ί ων α - Διο ν υ σί ου .
4. Οι φ ύ λ ακ ες ε πίκ ο υ ρ οι
ε ί ν αι         υ π ο χ ρ εω μ έ ν ο ι         ν α σ υ ντ η ρ ού ν     τι ς     δ ύ ο     ά λλ ες τ ά ξ ει ς .
ε π ω μ ίζ ο ντ αι   στ ρα τ ι ωτι κ ά  κ αι δ ι ο ικ ητι κ ά κ α θ ήκο ν τ α .
μ ε ρ ι μ ν ού ν  γι α  τ ην  ευ δ α ι μ ον ί α ο λ ό κλ η ρ ης τη ς π ολ ιτ εί α ς .


5. Ότ α ν ο κ ακ ού ργ ο ς κη φ ή ν ας α ν α λ ά β ει μ ε τ η β οή θ ε ι α τ ου
Δ ή μ ο υ τ ην ε ξ ου σ ία , ε γκ α θ ισ τ ά
τ η Δη μ ο κ ρ ατί α .
τ η ν Ολ ι γ α ρχ ί α .
τ η ν Τυ ρ α νν ί δ α .


Μ ο ν ά δ ε ς 1 0


Β 4 . α.   Ν α   α ν τ ι σ τ ο ι χ ί σ ε τ ε   σ τ ο   τ ε τ ρ ά δ ι ό   σ α ς   κ α θ ε μ ί α   α ρ χ α ί α ε λ λ η ν ι κ ή λ έ ξ η τ η ς σ τ ή λ η ς Α μ ε τ ην ε τ υ μ ο λ ο γ ι κ ά σ υ γ γ ε ν ή τ η ς ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή λ έ ξ η τ η ς σ τ ή λ η ς Β. ( Σ τ η σ τ ή λ η Β π ε ρ ι σ σ ε ύ ε ι μ ί α λ έ ξ η . )


Σ τ ή λ η Α                   Σ τ ή λ η Β

φ ι κ έ σ θ α ι
α ν ι κ α ν ο π ο ί η τ ο ς
ε π ο ν
α φ α ι ρ ε τ ι κ ό ς
δ ε ν
ι δ έ α
μ ε τ α δ ι δ ό ν α ι
π α ρ ά δ ο σ η

ρ ή μ α

( μ ο ν ά δ ε ς 4 )


Β 4 . β . Γ ι α κ α θ ε μ ί α α π ό τ ι ς τ ρ ε ι ς π α ρ α κ ά τ ω λ έ ξ ε ι ς  ν α γ ρ ά ψ ε τ ε μ ί α π ε ρ ί ο δ ο  λ ό γ ο υ   σ τ α  ν έ α  ε λ λ η ν ι κ ά ,  ό π ο υ  η  ί δ ι α  λ έ ξ η ,  σ ε ο π ο ι α δ ή π ο τ ε   μ ο ρ φ ή   τ η ς   ( π τ ώ σ η ,   α ρ ι θ μ ό ,   γ έ ν ο ς ,   β α θ μ ό , μ έ ρ ο ς   τ ο υ   λ ό γ ο υ ) ,   θα   χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι   με   δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή σ η μ α σ ί α α π ό α υ τ ή ν π ο υ έ χ ε ι σ τ ο α ρ χ α ί ο κ ε ί μ ε ν ο :
« γ α θ ό ν » , « π ό ν ω ν » , « φ α υ λ ό τ ε ρ αι » .                     ( μ ο ν ά δ ε ς 6 )

Μ ο ν ά δ ε ς 1 0


Α Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο


Α ρ ι σ τ ο τ έ λ ους Ρ η τ ο ρ ι κ ή , Α΄ 1 - 2 ( έ κ δ . τ ο υ R . K a s s e l )

Η σ χ έ σ η ρ η τ ο ρ ι κ ή ς κ α ι δ ι α λ ε κ τ ι κ ή ς


  η τ ο ρ ι κ ή   σ τ ι ν   ν τ ί σ τ ρ ο φ ο ς 1    τ  δ ι α λ ε κ τ ι κ ˙   μ φ ό τ ε ρ α ι  γ ρ π ε ρ  τ ο ι ο ύ τ ω ν  τ ι ν ν  ε σ ι ν   κ ο ι ν  τ ρ ό π ο ν  τ ι ν   π ά ν τ ω ν   σ τ γ ν ω ρ ί ζ ε ι ν  κ α  ο δ ε μ ι ς   π ι σ τ ή μ η ς   φ ω ρ ι σ μ έ ν η ς 2 .  Δ ι  κ α  π ά ν τ ε ς τ ρ ό π ο ν  τ ι ν  μ ε τ έ χ ο υ σ ι ν   μ φ ο ν 3 ˙  π ά ν τ ε ς  γ ρ  μ έ χ ρ ι  τ ι ν ς  κ α ξ ε τ ά ζ ε ι ν  κ α   π έ χ ε ι ν  λ ό γ ο ν  κ α    π ο λ ο γ ε σ θ α ι  κ α  κ α τ η γ ο ρ ε ν ἐ γ χ ε ι ρ ο σ ι ν . Τ ν μ ν ο ν π ο λ λ ν ο μ ν ε κ 4  τ α τ α δ ρ σ ι ν , ο δ ὲ δ ι  σ υ ν ή θ ε ι α ν   π   ξ ε ω ς 5 .   π ε  δ   μ φ ο τ έ ρ ω ς   ν δ έ χ ε τ α ι ,  δ λ ο ν ὅ τ ι  ε η   ν  α τ  κ α   δ 6   π ο ι ε ν ˙  δι   γ ρ   π ι τ υ γ χ ά ν ο υ σ ι ν  ο  τ ε δ ι    σ υ ν ή θ ε ι α ν   κ α    ο     π    τ α τ ο μ ά τ ο υ ,   τ ν   α τ ί α ν   θ ε ω ρ ε ν ἐ ν δ έ χ ε τ α ι ,  τ  δ  τ ο ι ο τ ο ν   δ η  π ά ν τ ε ς   ν   μ ο λ ο γ ή σ α ι ε ν  τ έ χ ν η ς ἔ ρ γ ο ν ε ν α ι .


1 ν τ ί σ τ ρ ο φ ο ς : α ν ά λ ο γ η .                        4  ε κ : τ υ χ α ί α , χ ω ρ ί ς σ χ έ δ ι ο .
2 φ ω ρ ι σ μ έ ν η ς : ( ε δ ώ ) δ ι α κ ρ ι τ ή .           5 π ξ ε ω ς : ω ς α π ο τ έ λ ε σ μ α ά σ κ η σ η ς .
3 μ φ ο ν : γ ε ν ι κ ή δ υ ϊ κ ο ύ α ρ ι θ μ ο ύ        6 δ : ( ε δ ώ ) τ ρ ό π ο ς , μ έ θ ο δ ο ς . τ ο υ μ φ ω : κ α ι ο ι δ ύ ο .Γ 1 . Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε σ τ ο τ ε τ ρ ά δι ό σ α ς τ η μ ε τ ά φ ρ α σ η το υ κ ε ι μ έ νο υ .

Μ ο ν ά δ ε ς 2 0


Γ 2 . α.  Ν α  γ ρ ά ψ ε τ ε  σ τ ο  τ ε τ ρ ά δ ι ό  σ α ς  τ ο ν  τ ύ π ο  π ο υ  ζ η τ ε ί τ α ι  γ ι α κ α θ ε μ ία α π ό τ ι ς π α ρ α κ ά τ ω λ έ ξ ε ι ς :

φ ω ρ ι σ μ έ ν η ς   : το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού στην οριστική του παθητικού αορίστου

π έ χ ε ι ν              : το   δεύτερο   πρόσωπο   ενικού   αριθμού   στην προστακτική του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή

π ο λ λ ν              : τη  δοτική  πληθυντικού  αριθμού  του  θηλυκού γένους στον υπερθετικό βαθμό

δ ρ σ ι ν               : τη  γενική  πληθυντικού  αριθμού  του  αρσενικού γένους της μετοχής ενεστώτα στην ίδια φωνή

( μ ο ν ά δ ε ς 4 )
Γ 2 . β .  « τ  δ  τ ο ι ο τ ο ν   δ η  π ά ν τ ε ς   ν   μ ο λ ο γ ή σ α ι ε ν  τ έ χ ν η ς
ρ γ ο ν  ε ν α ι » :  Ν α  μ ε τ α φ έ ρ ε τ ε  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  κ λ ι τ ο ύ ς  τ ύ π ο υ ς τ η ς π ρ ό τ α σ η ς σ τ ο ν ά λ λ ο ν α ρ ι θ μ ό .
( μ ο ν ά δ ε ς 6 )
Μ ο ν ά δ ε ς  10


Γ 3 . α .  Να  α ν α γ ν ω ρ ί σ ε τ ε  σ υ ν τ α κ τ ι κ ά  τ ο υ ς  π α ρ α κ ά τ ω  τ ύ π ο υ ς :  τ ῇ δ ι α λ ε κ τ ι κ , ξ ε τ ά ζ ε ι ν , θ ε ω ρ ε ν , ρ γ ο ν .
( μ ο ν ά δ ε ς 4 )

Γ 3 . β .  « π ε    δ     μ φ ο τ έ ρ ω ς    ν δ έ χ ε τ α ι » :   Ν α   α ν α γ ν ω ρ ί σ ε τ ε   τ ο ε ί δ ο ς  τ η ς  π ρ ό τ α σ η ς  ( μ ο ν ά δ α  1 )  κ α ι  ν α  α ι τ ι ο λ ο γ ή σ ε τ ε  τ ο ν τ ρ ό π ο ε κ φ ο ρ ά ς τ η ς ( μ ο ν ά δ α 1 ) .
( μ ο ν ά δ ε ς 2 )

Γ 3 . γ .  «  Τ ν   μ ν   π ο λ λ ν  ο  μ ν  ε κ   τ α τ α  δ ρ σ ι ν ,  ο  δ   δ  ι   
 σ υ ν ή θ ε ι α ν   π ξ ε ω ς » : Ν α α ν α γ ν ω ρ ί σ ε τ ε σ υ ν τ α κ τ ι κ ά  τ ο υ ς υ π ο γ ρ α μ μ ι σ μ έ ν ο υ ς όρ ο υ ς .
( μ ο ν ά δ ε ς 4 )
Μ ο ν ά δ ε ς 1 0


 Ο  Δ  Η  Γ  Ι  Ε  Σ   (  γ  ι  α   τ  ο  υ  ς   ε  ξ  ε  τ  α  ζ  ο  μ  έ  ν  ο  υ  ς  )  


1.      Σ τ ο  ε ξ ώ φ υ λ λ ο  ν α  γ ρ ά ψ ε τ ε  τ ο  ε ξ ε τ α ζ ό μ ε ν ο  μ ά θ η μ α .  Σ τ ο  ε σ ώ φ υ λ λ ο π ά ν ω - π ά ν ω  ν α  σ υ μ π λ η ρ ώ σ ε τ ε  τ α  α τ ο μ ι κ ά  σ α ς  σ τ ο ι χ ε ί α .  Σ τ η ν  α ρ χ ή τ ω ν  α π α ν τ ή σ ε ώ ν  σ α ς  ν α  γ ρ ά ψ ε τ ε  π ά ν ω - π ά ν ω  τ η ν  η μ ε ρ ο μ η ν ί α  κ α ι  τ ο ε ξ ε τ α ζ ό μ ε ν ο μ ά θ η μ α . Ν α μ η ν α ν τ ι γ ρ ά ψ ε τ ε τ α θ έ μ α τ α σ τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ο κ α ι ν α μ η γ ρ ά ψ ε τ ε π ο υ θ ε ν ά σ τ ι ς α π α ν τ ή σ ε ι ς σ α ς τ ο ό ν ο μ ά σ α ς .
2.      Να     γ ρά ψ ετ ε     το     ο νο μα τ επ ώ νυ μό     σα ς     στ ο     πά ν ω     μ έρ ο ς     τ ων φ ω τοα ντ ι γρά φ ω ν α μέ σ ω ς μ όλι ς σα ς πα ρα δ οθο ύ ν. Τ υχ όν σ ημε ι ώ σε ι ς σα ς πά νω στ α θ έ μα τ α δε ν θα βα θμ ο λ ογ η θού ν σε κα μ ία  πε ρ ίπτ ω ση .  Κ α τ ά τ η ν   α π ο χ ώ ρ η σ ή   σ α ς ,   ν α   π α ρ α δ ώ σ ε τ ε   μ α ζ ί   μ ε   τ ο   τ ε τ ρ ά δ ι ο   κ α ι   τ α φ ω τ ο α ν τ ί γ ρ α φ α .
3.     Ν α  α π α ν τ ή σ ε τ ε  σ τ ο  τ ε τ ρ ά δ ι ό  σ α ς  σ ε  ό λ α  τ α  θ έ μ α τ α  μ ό ν ο  μ ε  μ π λ ε  ή
μ ό ν ο μ ε μ α ύ ρ ο σ τ υ λ ό μ ε μ ε λ ά ν ι π ο υ δ ε ν σ β ή ν ε ι .
4.     Κ ά θ ε α π ά ν τ η σ η τ ε κ μ η ρ ι ω μ έ ν η ε ί ν α ι α π ο δ ε κ τ ή .
5.      Δ ι ά ρ κ ε ι α     ε ξ έ τ α σ η ς :     τ ρ ε ι ς     ( 3 )     ώ ρ ε ς     μ ε τ ά     τ η     δ ι α ν ο μ ή     τ ω ν φ ω τ ο α ν τ ι γ ρ ά φ ω ν .
6.     Χ ρ ό ν ο ς δ υ ν α τ ή ς α π ο χ ώ ρ η σ η ς : 1 0 . 0 0 π . μ .

Σ Α Σ Ε Υ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε K Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α .
Τ Ε Λ Ο Σ Μ Η Ν Υ Μ Α Τ Ο Σ

1 σχόλιο: