Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014
                                    ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014
Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:
 Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini  patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est,  deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae  consulueritis. Mementote rem publicam in extremο discrimine quondam  fuisse!
…………………………………………………………………………………………
 Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum praefuit. Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna abstinerent.
…………………………………………………………………………………………
Tum interrogavit filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva. Cum illa respondisset «ego, pater, cana esse malo», mendacium illi pater obiecit: «Νon dubito quin calva esse nolis. Quid ergo non times ne istae  te calvam faciant?».
                                                                                                               Μονάδες 40

Β2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους  παρακάτω ρηματικούς τύπους:

habemus :     το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή
cavete :          το σουπίνο και στους δύο τύπους
tutamini :  τις μετοχές όλων των χρόνων στην αιτιατική ενικού του αρσενικού γένους
nolite :         το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής  παρατατικού
deponite :   το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή
natus :         το απαρέμφατο του ενεστώτα
abiret :        το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής  μέλλοντα
edixit :         το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
abstinerent :   το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
mallet :          το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής  ενεστώτα
obiecit :          το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού στην άλλη φωνή
faciant :          τον αντίστοιχο τύπο στην άλλη φωνή.
                                                                                                                     Μονάδες 15

Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:
opibus, vobis, neminem, patriae (το 1ο  του κειμένου), fuisse, bello,  genere, aliquot, cana, illi, te.
                                                                                                                  Μονάδες 11

Γ1β. «Itaque cavete periculum»: να επαναδιατυπώσετε την πρόταση, ώστε να εκφράζεται απαγόρευση και με τους δύο τρόπους.
                                                                                                       Μονάδες 4

Γ2α. «quin calva esse nolis»: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης  (μονάδα 1), να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της (μονάδα 1),  να δηλώσετε τη συντακτική της λειτουργία (μονάδα 1) και να δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδα 1).
                                                                                                          Μονάδες 4
Γ2β.   Να μετατρέψετε:
• τη μετοχή στη φράση «T. Manlius consul natus…» σε ισοδύναμη δευτερεύουσα πρόταση (μονάδες 2).
• τη δευτερεύουσα πρόταση «Is cum aliquando castris abiret» σε μετοχή (μονάδες 2).
                                                                                                                           Μονάδες 4

Γ2γ. «Tum interrogavit filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva»: να μετατρέψετε την πλάγια ερωτηματική πρόταση της περιόδου σε ευθεία ερώτηση με όλους τους δυνατούς τρόπους ως προς την εισαγωγή.
                                                                                                                     Μονάδες 7                                              ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Α1. Τόσο κοντά στα τείχη έχουμε τον εχθρό! Φυλαχτείτε λοιπόν από τον κίνδυνο, προστατέψτε την πατρίδα. Μην έχετε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της πόλης. Να  αποβάλετε την αυτοπεποίθηση, η οποία είναι υπερβολική σε σας. Μην πιστέψετε πως θα ενδιαφερθεί κανείς για την πατρίδα, αν εσείς οι ίδιοι δε φροντίσετε γι' αυτήν. Να   θυμάστε ότι η πολιτεία βρέθηκε κάποτε στον έσχατο κίνδυνο!
…………………..
 Στη διάρκεια του Λατινικού πολέμου ο ύπατος Τίτος Μάνλιος, που καταγόταν από αριστοκρατική γενιά, είχε την αρχηγία του στρατού των Ρωμαίων. Αυτός, όταν κάποτε έφευγε από το στρατόπεδο, διέταξε να απέχουν όλοι από τη μάχη.
……………….
Τότε ρώτησε την κόρη, αν μετά από μερικά χρόνια θα προτιμούσε να είναι ασπρομάλλα ή φαλακρή. Όταν εκείνη απάντησε «εγώ, πατέρα, προτιμώ να είμαι ασπρομάλλα», ο πατέρας πρόβαλε σε εκείνη ψεύτικο επιχείρημα: «Δεν αμφιβάλλω ότι δεν θέλεις να είσαι φαλακρή. Γιατί λοιπόν δε φοβάσαι μήπως αυτές εδώ σε κάνουν φαλακρή;»
                                                                           Μονάδες 40

Παρατηρήσεις
Β1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις  παρακάτω λέξεις και φράσεις:
prope :                              proxime               
opibus :                             opes
nimia :                               magis nimia
neminem :                         nullius
ipsi :                                  ipsi
extremo :                          extero
discrimine :                      discrimina   
nobili genere :                   nobilia genera
exercitui :                         exercitibus
omnes :                               omni
illa :                                     illud
pater :                               patrum
istae :                                istarum
te :                                     sibi
         
                                                                       Μονάδες 15
   
Β2.
habemus :                    habento
cavete :                       cautum /   cautu
tutamini :                     tutantem, tutaturum, tutatum     
nolite :                           nolles
deponite :                        deposuerit
natus :                           nasci
abiret :                        abibunt
edixit :                         edic
abstinerent :              abstineant
mallet :                       mavultis
obiecit :                       obicereris/-re
faciant :                       fiant
                                                               Μονάδες 15
  
Γ1α.
 opibus:                   αφαιρετική οργανική του μέσου στο confidere
vobis:                       δοτική προσωπική κτητική στο est
neminem:                υποκείμενο στο consulturum esse (ετεροπροσωπία)
patriae:                     δοτική προσωπική χαριστική στο consulturum esse
fuisse:                      ειδικό απαρέμφατο,  αντικείμενο στο mementote
bello:                       αφαιρετική του χρόνου στο praefuit
genere:                    αφαιρετική της καταγωγής στο natus
aliquot:                    επιθετικός προσδιορισμός στο annos
cana:                       κατηγορούμενο στο ego, μέσω του συνδετικού esse
illi:                          έμμεσο αντικείμενο στο obiecit
te:                            αντικείμενο στο faciant
                                                                                    Μονάδες 11

Γ1β.  «Itaque cavete periculum»:               nolite cavere  
                                                                        ne caveritis  
                                                                                                       Μονάδες 4
 §  Γ2α. quin calva esse nolis:    
o   Δευτερεύουσα ονοματική πρόταση του quin.
o   Εισάγεται με το quin (γιατί το ρήμα εξάρτησης  dubito συνοδεύεται από άρνηση.
o   Λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα εξάρτησης non dubito.
o   Εκφέρεται με   υποτακτική  γιατί το περιεχόμενο της πρότασης εκφράζει την πρόθεση  του υποκειμένου του  ρήματος της κύριας πρότασης.   Συγκεκριμένα, εκφέρεται με    υποτακτική  ενεστώτα (nolis), γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (non dubito ).  Ισχύει η ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων,
(συγχρονισμός της κύριας   με τη  δευτερεύουσα πρόταση)
                                                                                                            Μονάδες

Γ2β.     
           •   «T. Manlius consul natus…» :       qui natus erat (ή natus est) (μονάδες 2).
           •   «Is cum aliquando castris abiret»           Is  abiens      (μονάδες 2).
                                                                                                                  
                                                                                                Μονάδες 4

Γ2γ. «Tum interrogavit filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva»:
            
            Filia,  utrum post aliquot annos cana esse mavis an calva?
             Filia,   mavisne post aliquot annos cana esse an calva?
             Filia,  post aliquot annos cana esse mavis an calva?
                                                                                                    Μονάδες 7
Πηγη: nearhouparaplous.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου