Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2010

Ασκήσεις Γραμματικής

Ασκήσεις Γραμματικής

1. κα­τα­σχή­σειν: Να γρά­ψε­τε τον α­ντί­στοι­χο τύ­πο στον α­ό­ρι­στο και να κλί­νε­τε σε αυ­τόν το χρό­νο (τον α­ό­ρι­στο) την ευ­κτι­κή και την προ­στα­κτι­κή

2. δι­α­γνῶ­ναι: Να α­ντι­κα­τα­στή­σε­τε χρο­νι­κά τον τύ­πο.

3. Να συμπληρώσετε τον πίνακα:

πᾶσαν τῆς τῶν τάς

δυνάμει τῆς τήν ταῖς

ἄνοια τῆς τῶν ταῖς τάς

ἐνδείαις τῇ τήν τῶν τάς

μετριότης τῆς αἱ τῶν ταῖς

παισίν τοῦ τῷ τῶν

4. αἷς, τά συνήθη, αἱ κρίσεις: Να κλίνετε τους τύπους στον άλλο αριθμό.

5. πρῶτον, μεῑζον : Να γράψετε τους τρεις βαθμούς των τύπων εκεί που

βρίσκονται

6. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :

ὁρᾱτε : το τρίτο ενικό πρόσωπο της ευκτικής ενεστώτα και το δεύτερο ενικό

πρόσωπο της προστακτικής αορίστου β' στη φωνή που βρίσκεται .

κέχρηνται: το δεύτερο ενικό πρόσωπο του παρατατικού στη φωνή που

βρίσκεται.

τῶν ἐφεστηκότων: τον ίδιο τύπο στον παθητικό αόριστο και το απαρέμφατο του παρακειμένου στη φωνή που βρίσκεται.

διοικεῑσθαι: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής αορίστου στη φωνή

που βρίσκεται.

παρελθόντι: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής και

το δεύτερο ενικό

πρόσωπο της προστακτικής στο χρόνο και τη φωνή που βρίσκεται.

ἀποφαίνεσθαι: το τρίτο ενικό πρόσωπο της ευκτικής του μέλλοντα και το

δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου στη

φωνή που βρίσκεται.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.

κατασχήσειν ® κατασχεῖν (αντίστοιχος τύπος στον αόριστο)


Ευκτική
Προστακτική


κατάσχοιμι

κατάσχοις

κατάσχοι

κατάσχοιμεν

κατάσχοιτε

κατάσχοιεν

-

κατάσχες

κατασχέτω

-

κατάσχετε

κατασχόντων/κατασχέτωσαν

2

Χρονική αντικατάσταση


Ενεστ.

Παρατ.

Μέλλ.

Αόρ.

Παρακ.

Υπερσ.

διαγιγνώσκειν

-

διαγνώσεσθαι

διαγνῶναι

διεγνωκέναι

-3.

πᾶσαν

ἡ πᾶσα

τῆς πάσης

τῶν πασῶν

τάς πάσας


δυνάμει

τῆς δυνάμεως

τήν δύναμιν

ὦ δύναμι

ταῖς δυνάμεσι


ἄνοια

τῆς ἀνοίας

τῶν ἀνοιῶν

ταῖς ἀνοίαις

τάς ἀνοίας


ἐνδείαις

τῇ ἐνδείᾳ

τήν ἔνδειαν

τῶν ἐνδειῶν

τάς ἐνδείας


μετριότης

τῆς μετριότητος

αἱ μετριότητες

τῶν μετριοτήτων

ταῖς μετριότησι


παισίν

τοῦ παιδός

τῷ παιδί

ὦ παῖ

τῶν παίδων

4

ΟΝ. τό σύνηθες ἡ κρίσις

ΓΕΝ. ἧς τοῦ συνήθους τῆς κρίσεως

ΔΟΤ. τῷ συνήθει τῇ κρίσει

ΑΙΤ. ἥν τό σύνηθες τήν κρίσιν

ΚΛΗΤ. - (ὦ) σύνηθες (ὦ) κρίσι

5.

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

(πρό) πρότερον πρῶτον/πρῶτα

μέγα μεῑζον μέγιστα

6 ὁρᾱτε :ὁρῷ ή ὁρῴη - ἰδέ

κέχρηνται : ἐχρῶ

τῶν ἐφεστηκότων : τῶν ἐπισταθέντων -ἐφεστηκέναι ή ἐφεστάναι

διοικεῑσθαι: διῳκήσαντο

παρελθόντι: παρέλθωσι(ν) - πάρελθε

ἀποφαίνεσθαι: ἀποφανοῖτο - ἀποπέφανθε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου