Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012

ΕΚΘΕΣΙΟΤΙΤΛΟΣ –ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣΕΚΘΕΣΙΟΤΙΤΛΟΣ –ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Α. Επικοινωνιακό πλαίσιο: -Επιστολή(φιλική, επίσημη)
                                                    -Άρθρο
                                                    -ομιλία-εισήγηση
                                                    -δοκίμιο (στοχαστικό-αποδεικτικό)
                                                    - ημερολόγιο
(Τι κείμενο πρέπει να γράψω;)
Β.1. Το θέμα: ( ο κύκλος του θέματος, έννοια ή έννοιες)
   2. Τα δεδομένα: Τι θεωρείται δεδομένο στο θέμα
   3. Το ζητούμενο ή τα ζητούμενα όταν είναι δυο.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:

Πρόλογος; -αρχίζει με το επικοινωνιακό μέρος
                  -αφόρμηση (τρόποι προλόγου)
Κύριο θέμα: -μεταβατική παράγραφος (πιστοποίηση του δεδομένου)
                    -Ζητούμενο 1ο (Α’ παράγραφος)
                                             (Β’ παράγραφος)
                    -Ζητούμενο 2ο (Α’ παράγραφος)
                                             (Β’ παράγραφος)

Επίλογος: συνοψίζουμε, συμπεραίνουμε


ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Θέμα: Σε ομιλία στα πλαίσια σχολικής ημερίδας αναφερθείτε σε 500-600 λέξεις, στη σημασία που έχει για όλους μας η καλή γνώση της μητρικής μας γλώσσας. για την τεκμηρίωση των απόψεών σας , λάβετε υπόψη τα προβλήματα που δημιουργούνται στα άτομα και τις κοινωνίες από την ελλιπή γλωσσική μόρφωση και προτείνετε τρόπους βελτίωσης τους.

Α. Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία στα πλαίσια σχολικής ημερίδας αναφερθείτε σε 500-600 λέξεις
Ομιλία: -προσφώνηση,
             -στοιχεία προφορικότητας,
             -επιφώνηση
Β.1. Το θέμα: η μητρική γλώσσα
   2. Τα δεδομένα: Η σημασία της καλής γνώσης της μητρικής γλώσσας
   3. Το ζητούμενα
1ο: Τι πρόβλημα δημιουργείται από τη μη καλή γνώση της μητρικής γλώσσας, δηλαδή (συνέπειες)
2ο Τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:


Πρόλογος; -αρχίζει με το επικοινωνιακό μέρος
                  -Αξιότιμε κ. διευθυντά, κύρίες και κύριοι καθηγητές, αγαπητοί συμμαθητές..
                    -αφόρμιση (τρόποι προλόγου)
Κύριο θέμα: -μεταβατική παράγραφος (πιστοποίηση του δεδομένου)
                     -μπορεί να γίνει με μια παράγραφο με δυο παραδείγματα
                 
  -Ζητούμενο 1ο (Α’ παράγραφος)
 Σε ατομικό επίπεδο:
• εξαρτάται από τους άλλους ανθρώπους συχνά γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης
• αδυνατεί να βρει εργασία (περιορισμένοι οι τομείς απασχόλησης)
• υφίσταται υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου
• διακατέχεται από ανασφάλεια, συμπλέγματα κατωτερότητας
• παρεμποδίζεται στη συμμετοχή του στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα (ο αναλφάβητος δεν μπορεί να ενημερωθεί, να γνωρίσει τα πολιτικά προγράμματα και άρα να επιλέξει ορθά, δεν έχει σαφή αντίληψη των ατομικών και κοινωνικών πολιτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του)
• δυσκολεύεται να εξωτερικεύσει τον εσωτερικό του κόσμο, να επικοινωνήσει με τους άλλους =>οδηγείται στην απομόνωση και την εσωστρέφεια
 (Β’ παράγραφος)
Σε κοινωνικό επίπεδο:
• μένει ανεκμετάλλευτο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό
• αδυναμία επαφής με το γλωσσικό κώδικα, άρα και με την πολιτισμική παράδοση και την εθνική ταυτότητα
• ευνοείται η ανάπτυξη φαινομένων κοινωνικής απόκλισης, ο κοινωνικός ρατσισμός και υποθάλπονται οι κοινωνικές ανισότητες
• διαιωνίζεται ο διαχωρισμός των λαών σε υπανάπτυκτους και αναπτυγμένους
• αδυναμία γόνιμης επαφής με άλλους πολιτισμούς (“ο αναλφαβητισμός είναι εμπόδιο στην αλληλοδιείσδυση των πολιτισμών και στον αμοιβαίο εμπλουτισμό τους”)

 -Ζητούμενο 2ο (Α’ παράγραφος)
• κατοχύρωση του δικαιώματος στη μόρφωση για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, θρήσκευμα, κοινωνική ή οικονομική κατάσταση (να παρέχεται υποχρεωτικά η στοιχειώδης τουλάχιστον μόρφωση)
• απαγόρευση της παιδικής εργασίας
• δημιουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών κέντρων ιδιαίτερα στις αγροτικές και τις υποβαθμισμένες περιοχές
(Β’ παράγραφος)
• ενίσχυση των προγραμμάτων επιμόρφωσης για τους ενήλικες αναλφάβητους τμήματα υποδοχής για τα παιδιά των παλιννοστούντων
• παροχή από το κράτος οικονομικής υποστήριξης στις οικογένειες των οικονομικά ασθενέστερων μαθητών ώστε να μην αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους
• ενεργοποίηση των διεθνών οργανισμών (ιδίως της UNESCO)
• εκστρατεία ενημέρωσης από τα MME για τα ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης των ενηλίκων αναλφάβητων

 Επίλογος: συνοψίζουμε, συμπεραίνουμε

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (Άσκηση)
Σε άρθρο της σχολικής εφημερίδας (500-600) λέξεις αναφερθείτε στο θέμα της ελευθερίας. εστιάστε τους κινδύνους που απειλούν την ελευθερία του σύγχρονου ανθρώπου και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπισθούν οι κίνδυνοι αυτοί.
πηγη: panosfilologos.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου