Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012

Πανελλήνιες 2012: Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:
ΜΑΘ. 28: Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui tam nihili est. Sed, propter servi scelus et audacium, tanto dolore Aesopus est adfectus, ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugativi.

ΜΑΘ. 32: Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam. Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentem meam conformabam. Sic enim – laudem et honestatem solum expetendo, omnes cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo – me pro salute vestra in tot ac tantas dimicationes obicere potui.
Μονάδες 20

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:
summa: τον αντίστοιχο τύπο στο συγκριτικό βαθμό
parvi: το επίρρημα στον υπερθετικό βαθμό
preti: την αιτιατική ενικού
scelus: την ονομαστική πληθυντικού
tanto dolore: την ονομαστική ενικού
nihil: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος
ei: τη γενική πληθυντικού στο θηλυκό γένος
gratius: την αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους στον ίδιο βαθμό
quas: τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος
bene: την αιτιατική πληθυντικού του επιθέτου στο ουδέτερο γένος του συγκριτικού βαθμού
rem: την αφαρετική ενικού
mentem: τη γενική πληθυντικού
omnes: την αφαιρετική ενικού στο ίδιο γένος
cruciatus: την αφαιρετική ενικού
Μονάδες 15

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
investiga: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του μέλλοντα στην ίδια έγκλιση και φωνή
mitte: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή
rediens: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
deduc: το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή
noli: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα
sit: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρατατικού
adfectus est: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
possit: το απαρέμφατο του παρακειμένου
gerendi: το γ΄ πληθυντικό πρόσπο της υποτακτικής του παρατατικού στην παθητική φωνή
administrandi: το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή
colendo: την αφαιρετική του σουπίνου
proponebam: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή
conformabam: το απαρέμφατο μέλλοντα στην παθητική φωνή
expetendo: το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του συντελεσμένου μέλλοντα στην ίδια φωνή
obicere: τη μετοχή του μέλλοντα στην ονομαστική ενικού του θηληκού γένους
Μονάδες 15


Γ1α. «tu homonem investiga»: να επαναδιατυπώσετε την πρόταση ώστε να εκφράζεται απαγόρευση και με τους δύο τρόπους
Μονάδες: 4

Γ1β. «rediens»: να μετατρέψετε τη μετοχή στην αντίσοιχη πρόταση ώστε να εκφράζει το σύγχρονο σε σχέση με το ρήμα της πρότασης στην οποία ανήκει.
Μονάδες 2

Γ1γ. Να γίνει πλήρη συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: Epheso, tecum, nihili, dolore, cupidus, gerendi, tot, mortis, me.
Μονάδες 9

Γ2α. «ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugitivi»: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα1), να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της (μονάδα1), να δηλώσετε τη συντακτική της λειτουργία (μονάδα1) και να δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδες 2).
Μονάδες: 5

Γ2β. «cogitando homines excellentes»: να γίνει γερουνδιακή έλξη (μονάδες 3) και να αιτιολογηθεί αν είναι υποχρεωτική (μονάδες 2).
Μονάδες 5

Γ2γ. «Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam» να μετετρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση από τη φράση  “Cicero dicit …”.
Μονάδες 5ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1.

ΜΑΘ. 28: Αναζήτησε τα ίχνη του, σε παρακαλώ, και με την πιο μεγάλη φροντίδα είτε στείλε τον στη Ρώμη είτε φέρ’ τον μαζί σου γυρίζοντας από την Έφεσο. Μη σε απασχολήσει πόσο κοστίζει: όποιος είναι τέτοιος μασκαράς έχει μικρή αξία. Ο Αίσωπος όμως οργίστηκε τόσο πολύ για την ελεεινή πράξη και το θράσος του δούλου, που τίποτα δε θα τον ευχαριστούσε τόσο πολύ από το να ξαναπάρει πίσω το δραπέτη.
ΜΑΘ. 32: Αυτές (τις εικόνες) τις έβαζα πάντα μπροστά μου ως πρότυπα στην επιθυμία μου να διοικήσω σωστά και να διαχειριστώ την πολιτεία μας. Διέπλαθα την ψυχή μου και το νου μου με το να λατρεύω και να αναλογίζομαι τους έξοχους άντρες. Γιατί έτσι μπόρεσα να ριχτώ για τη σωτηρία σας σε τόσους πολλούς και τόσο μεγάλους αγώνες, με το να επιδιώκω δηλαδή μόνο τον έπαινο και την τιμή και να μην υπολογίζω όλα τα βάσανα του σώματος και όλους τους θανάσιμους κινδύνους.

Β1.:
summa > superiore
parvi >  minime
preti > pretium
scelus > scelera
tanto dolore > tantus dolor
nihil > nulla re
ei > earum
gratius > gratiores
quas > cui
bene > meliora
rem > re
mentem > mentium
omnes >  omni
cruciatus > cruciatu

Β2.
investiga > investiganto
mitte > misistis
rediens > redeunt
deduc > deduxerit
noli > non vis
sit > essemus
adfectus est > adficeris – re
possit >potuisse
gerendi > gererentur
administrandi > andministravisses
colendo > cultu
proponebam > proposuissent
conformabam > conformatum iri
expetendo > expetivero - expetiero
obicere > obiectura

Γ1α.
α΄ τρόπος: Tu hominem noli investigare
β΄ τρόπος: Tu hominem ne investigaveris

Γ1β.
dum redis

Γ1γ.

Epheso = απρόθετη αφαιρετική που δηλώνει απομάκρυνση από τόπο (από τόπο κίνηση) στη μετοχή rediens
tecum = εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει συνοδεία στο ρήμα deduc
nihili = γενική της αξίας
dolore = αφαιρετική οργανική του μέσου στο adfectus est
cupidus = επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου στο ego
gerendi = γενική του γερουνδίου ως γενική αντικειμενική στο cupidus    
tot = επιθετικός προσδιορισμός στο dimicationes
mortis = γενική επεξηγηματική στο pericula
me = αντικείμενο του απαρεμφάτου obicere (άμεση ή ευθεία αντανάκλαση ή αυτοπάθεια)

Γ2α.
ut nihil ei gratius possit esse quam recuperatio fugativi = δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική πρόταση. Λειτουργεί ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του αποτελέσµατος στο ρήµα εξέτασης est adfectus (προηγείται η αντωνυµία tanto για έµφαση). Εισάγεται με το συμπερασματικό σύνδεσμο ut, ο οποίος συνοδεύεται από την αντωνυμία nihil που έχει αρνητική σημασία. Εκφέρεται με υποτακτική γιατί στη λατινική το αποτέλεσμα θεωρείται πάντα μια υποκειμενική κατάσταση. Ο χρόνος είναι ενεστώτας γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο και εκφράζει το σύγχρονο στο παρόν. Το adfectus est είναι παρακείμενος με σημασία ενεστώτα, δηλαδή δείχνει ότι το πάθος δημιουργήθηκε στο παρελθόν αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και στο παρόν. Έχουµε ιδιόµορφη ακολουθία χρόνων, γιατί το συµπέρασµα είναι ιδωµένο τη στιγµή της εµφάνισής του στο µυαλό του οµιλητή και όχι τη στιγµή της πιθανής πραγµατοποίησής του (συγχρονισµός της κύριας µε τη δευτερεύουσα πρόταση).

Γ2β.
Γερουνδιακή έλξη:  hominibus excellentibus cogitandis
Η γερουνδιακή έλξη  δεν είναι υποχρεωτική καθώς η αφαιρετική του γερουνδίου είναι απρόθετη.

Γ2γ 
Cicero dicit eas (illas) se, cupidum bene gerendi et administrandi rem publicam, semper sibi proponere
Αν θεωρήσουμε όμως ότι όσα λέγονται στο κείμενο δεν αφορούν τον Κικέρωνα τότε:
Cicero dicit eas (illas) illum cupidum bene gerendi et administrandi rem publicam, semper illi proponere
 http://sygxrono-karditsa.blogspot.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου