Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Σάββατο 9 Ιουλίου 2011

Νέο Λύκειο: Το πρόγραμμα,οι κατευθύνσεις κ τα μαθήματα για τις 3 τάξεις
Η πρόταση του υπ. Παιδείας για το Νέο Λύκειο θα παρουσιαστεί από τον Γενικό Γραμματέα του υπ. Παιδείας στο Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ) , αύριο Τρίτη 5 Ιουλίου 2011 και ώρα 10.00 το πρωί στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων των Γενικών Αρχείων του Κράτους, οδός Δάφνης 61, Ψυχικό.
Στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η συζήτηση του θέματος την Τρίτη 5 Ιουλίου, η συνεδρίαση θα συνεχιστεί και την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 και ώρα 10.00 το πρωί στον ίδιο χώρο.

Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η Α’ Λυκείου θαλειτουργήσει με βάση το νέο πρόγραμμα σπουδών ενώ από το σχολικό έτος 2012‐13 θα είναι έτοιμα και τα νέα προγράμματα σπουδών για τη Β’ και Γ’ Λυκείου. Οι μαθητές που θα φοιτούν στην Α’ Λυκείου το ερχόμενο σχολικό έτος θα εισαχθούν στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ με βάση το νέο σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων το οποίο θα ισχύσει για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2013‐
14. Στη συνέχεια περιγράφονται διεξοδικότερα οι αλλαγές ανά τάξη.
Α’ Λυκείου
  • • Η Α’ Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας. Οι μαθητές δεν εξειδικεύονται σε αυτή την
τάξη. Ωστόσο μπορούν σταδιακά να αρχίσουν να προσανατολίζονται με τη δυνατότητα που
τους παρέχεται να επιλέξουν μια ερευνητική εργασία ανά τετράμηνο με θέμα που
εντάσσεται στους κύκλους «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», «Τέχνη και
Πολιτισμός», «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» ή με θέμα που συνδυάζει κάποιους από τους προαναφερόμενους
κύκλους.
  • Μειώνεται κατά 8 ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων (από 16 γίνονται 8) ώστε αφενός
μεν οι μαθητές να εμβαθύνουν και να αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις σε κεντρικής
σημασίας γνωστικά αντικείμενα και αφετέρου να αναδειχθεί η εσωτερική ενότητα πολλών
μέχρι σήμερα κατακερματισμένων γνωστικών αντικειμένων. Συγκεκριμένα,
Α) δημιουργείται ενιαίο μάθημα με τίτλο «Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία και Νέα Ελληνική
Γλώσσα και Γραμματεία)» με διακριτούς κλάδους την «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και
Γραμματεία», τη «Νεοελληνική Γλώσσα» και τη «Νεοελληνική Λογοτεχνία» ώστε να
αναδεικνύεται ο πλούτος, η ιστορική συνέχεια και η εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και
γραμματείας.
Β) ενοποιούνται τα μέχρι σήμερα ανεξάρτητα μαθήματα της «Άλγεβρας» και της
«Γεωμετρίας» σε ένα ενιαίο μάθημα με τίτλο «Μαθηματικά».
Πρόταση για το Νέο Λύκειο
15
Γ) δημιουργείται ενιαίο μάθημα με τίτλο «Φυσικές Επιστήμες» με διακριτούς κλάδους τη
«Φυσική», τη «Χημεία», και τη «Βιολογία» (με έμφαση στο ανθρώπινο σώμα και την
λειτουργία του) που προστίθεται στην Α’ Λυκείου.
Δ) το μάθημα της «Τεχνολογίας» ενσωματώνεται στην ερευνητική εργασία (project).
Ε) το μάθημα «Αρχές Οικονομίας» μεταφέρεται ουσιαστικά στη Β’ Λυκείου όπου οι
μαθητές βρίσκονται πλησιέστερα στην ηλικία του ενήλικου πολίτη και άρα έχουν
περισσότερα ερεθίσματα και ενδιαφέρον για να αντιληφθούν τα οικονομικά φαινόμενα.
Στ) Ο «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός» που σήμερα είναι ένα υποβαθμισμένο
μονόωρο μάθημα στην τάξη αυτή, αναδιοργανώνεται πλήρως και εντάσσεται ως οριζόντια
δράση στη σχολική ζωή όπου οι μαθητές, μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων
(π.χ. προσκλήσεις στο σχολείο επαγγελματικών ενώσεων, σύνδεση με επαγγελματίες κατά
τη διεξαγωγή των projects) και αναβαθμισμένων ψηφιακών υπηρεσιών επαγγελματικού
προσανατολισμού και συμβουλευτικής, υποστηρίζονται πλήρως για να επιλέξουν το
επαγγελματικό τους μέλλον.4
Ζ) οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά μια ερευνητική εργασία ανά τετράμηνο η οποία
αξιολογείται και βαθμολογείται ισοδύναμα με όλα τα υπόλοιπα μαθήματα.
  • Μειώνονται κατά 2 οι ώρες διδασκαλίας.
Β’ Λυκείου
  • • Η Β’ Λυκείου αποτελεί τάξη πρώτης εξειδίκευσης σε μια από τις δυο κατευθύνσεις: α)
Κατεύθυνση A (κυρίως για μαθητές που έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν σπουδές σε
θετικές, τεχνολογικές, ή επιστήμες υγείας) και β) Κατεύθυνση Β (κυρίως για μαθητές που
έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν κλασσικές, και ανθρωπιστικές επιστήμες). Οι μαθητές
που σκοπεύουν να ακολουθήσουν σπουδές είτε στο πεδίο των οικονομικών, είτε στο πεδίο
των κοινωνικών και των πολιτικών επιστημών μπορούν να ακολουθήσουν όποια από τις
δυο κατευθύνσεις επιθυμούν. Με τον τρόπο αυτό για μια μεγάλη μερίδα μαθητών και
αντίστοιχα για ένα μεγάλο εύρος σπουδών, οι επιλογές στη Β’ Λυκείου δεν έχουν οριστικό
χαρακτήρα, αφήνοντας σημαντικό βαθμό ευελιξίας ακόμα και σε αυτό το προχωρημένο
επίπεδο.
4 Προχωράμε στην ανανέωση των Βάσεων Δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) με τη σύνδεση της Διαδικτυακής Διαδραστικής Πύλης με τις Βάσεις ΠΛΟΗΓΟΣ
(http://ploigos.ekep.gr) και ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ (http://ichnilatis.ekep.gr) για την έγκυρη, αποτελεσματική και
επικαιροποιημένη πληροφόρηση.
Πρόταση για το Νέο Λύκειο
16
  • Μειώνεται κατά 5 ο συνολικός αριθμός μαθημάτων (από δεκαεπτά μαθήματα σε
δώδεκα). Και οι δυο κατευθύνσεις έχουν ίδιο αριθμό μαθημάτων.
  • Μειώνονται κατά 1 ή 2 οι ώρες διδασκαλίας (ανάλογα με την κατεύθυνση που μέχρι
σήμερα ακολουθούσαν).
ΓΛυκείου
  • Η Γ’ Λυκείου είναι η τάξη στην οποία ολοκληρώνεται η εξειδίκευση των μαθητών, αφού:
α) οι μαθητές της κατεύθυνσης A της ΒΛυκείου ακολουθούν την ομώνυμη κατεύθυνση Α
και στη ΓΛυκείου (για μαθητές που σκοπεύουν να ακολουθήσουν θετικές, τεχνολογικές ή
σπουδές στις επιστήμες υγείας)
β) οι μαθητές της κατεύθυνσης Β της ΒΛυκείου ακολουθούν την ομώνυμη κατεύθυνση Β
της ΓΛυκείου (για μαθητές που σκοπεύουν να ακολουθήσουν κλασικές και ανθρωπιστικές
επιστήμες),
γ) οι δε μαθητές είτε της κατεύθυνσης Α, είτε της κατεύθυνσης Β της ΒΛυκείου που
σκοπεύουν να ακολουθήσουν σπουδές στα πεδία των οικονομικών, των κοινωνικών και
των πολιτικών επιστημών ακολουθούν την ενδιάμεση κατεύθυνση ΑΒ της ΓΛυκείου.
  • Μειώνεται κατά 6 ο συνολικός αριθμός μαθημάτων (από δεκαέξι μαθήματα σε δέκα).
Όλες οι κατευθύνσεις έχουν ίδιο αριθμό μαθημάτων.
  • Αυξάνονται κατά 4 οι διδακτικές ώρες.__

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου