Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ २०११ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑ ΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ Λ ΥΚΕΙΟ Υ

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤ Ο ΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕ Υ ΘΥΝΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α ΠΡΤΗ


ΘΕΜΑ Α1

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:

α. ∆ιχοτόμηση της δραχμής (Μάρτιος 1922)

β. Εκλεκτικοί

γ. Ηνωμένη Αντιπολίτευσις (Κρήτη)

ΘΕΜΑ Α2


Μονάδες 15


Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

α. Το 1907 ψηφίστηκαν νόμοι οι οποίοι απαγόρευαν στην εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση να απαλλοτριώνει μεγάλες ιδιοκτησίες.

β. Στην περίοδο μεταξύ των συνταγμάτων του 1844 και του 1864

ουσιαστικά δεν ικανοποιήθηκε κανένα από τα αιτήματα του ρωσικού κόμματος, τα οποία είχαν σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία.

γ. Τον Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ, που προέβλεπε την παραχώρηση της ανατολικής Θράκης από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα.

δ. Η ΕΑΠ (Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων) λειτούργησε

μέχρι το τέλος του 1930.

ε. Την άνοιξη του 1932 η κυβέρνηση της Ελλάδας δεν μπόρεσε να αποφύγει την αναστολή της μετατρεψιμότητας του εθνικού νομίσματος.


ΘΕΜΑ Β1


Μονάδες 10


Ποια προβλήματα αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες κατά το πρώτο διάστημα της παραμονής τους στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή;

Μονάδες 12


ΘΕΜΑ Β2

Ποιες ενέργειες έγιναν για την οργάνωση της Κρητικής

Πολιτείας μετά την αναχώρηση των ξένων Ναυάρχων (10

∆εκεμβρίου 1898) και μέχρι την ορκωμοσία της πρώτης κυβέρνησης της Κρήτης;


ΘΕΜΑ Γ1


ΟΜΑ∆Α ΕΥΤΕΡΗ


Μονάδες 13


Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα δύο αποσπάσματα της ομιλίας του Ελευθερίου Βενιζέλου στην πλατεία Συντάγματος (5

Σεπτεμβρίου 1910), να αναφερθείτε στις βασικές θέσεις του πολιτικού του προγράμματος .


« Συμπολίται,


Κείμενο Α


Μονάδες 25


Γνωρίζετε ποία υπήρξαν τα αίτια, τα οποία προεκάλεσαν την εξέγερσιν του Αυγούστου παρελθόντος έτους, επομένως δεν έχω ανάγκην να υπομνήσω αυτά εις υμάς δια μακρών... Αστική δικαιοσύνη εφαρμόζουσα προς ρύθμισιν των σχέσεων του συγχρόνου βίου νομοθεσίαν χρονολογουμένην από 15 και 20 αιώνων... Εμπορική νομοθεσία χρονολογουμένη από ενός αιώνος ... Ποινική διαδικασία ήτις... κινείται βραδύτατα ... ∆ημοσία εκπαίδευσις , ήτις... εκτρέφει δι ανεπαρκούς άλλως τε μορφώσεως τροφίμους του προϋπολογισμού ανικάνους διά κάθε άλλο πλουτοπαραγωγόν επάγγελμα . Εκκλησία... περιοριζομένη εις ξηρούς τύπους ... Έλλειψις αγροτικής ασφαλείας ... Αδιαφορία εντελής προς τας εργατικάς και αγροτικάς τάξεις ... Ανικανότης προς παρασκευήν αναλόγου προς τους πόρους της χώρας αλλά φερεγγύου και ετοιμοπολέμου πάντοτε στρατιωτικής δυνάμεως ...».

Γι άννης Κορδ άτος , Ιστο ρί α της νεώτ ερης Ελλ ά δ α ς , τ . Ε΄ , σσ . 210 κ . ε ., στο : Θέμ ατ α Νεοελληνικής Ιστορίας , Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου ( Θεωρητική Κατεύθυνση ), Αθήνα : ΟΕ∆Β , 2010, σ . 90.


Κείμενο Β

[...] ∆έν ἔρχομαι ἐνταῦθας ἀρχηγός νέου καί ἐσχηματισμένου κόμματος. ρχομαι ἁπλῶς σημαιοφόρος νέων πολιτικῶν ἰδεῶν καί ὑπό τήν σημαίαν ταύτην καλ πάντας ἐκείνους, οἵτινες συμμερίζονται τάς ἰδέας ταύτας, ἐμπνέονται ἀπό τόν ἱερόν πόθον ν ἀφιερώσωσι πάσας τάς δυνάμεις τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, νά συντελέσωσιν ες τήν ἐπιτυχίαν τῶν ἰδεῶν τούτων. […] ∆εν παραγνωρίζω, συμπολῖται, τάς δυσχερείας κατά τῶν ὁποίων ἔχει νά παλαίσ ἀνορθωτικός ἀγών διά νά στεφθῇ ὑπό πλήρους πιτυχίας. Ἀλλά πιστεύω ἀκραδάντως ὅτι παρά την φθοράν τῶν ἐθνικῶν δυνάμεων, ν ἀπειργάσθη τόσον μακρά κακοδιοίκησις, ο ὑλικοί καί ἠθικοί πόροι το Ἔθνους εἶναι ἀκόμη τοσοῦτοι, ὥστε ες χεῖρας ἐμπνευσμένων ἐργατῶν τῆς ἀνορθώσεως να ἀρκέσωσιν ες ἀναδημιουργίαν Ἑλλάδος ἀνταποκρινομένης πρός τάς ξιώσεις το σημερινοπολιτισμο, ἱκανῆς νά ἐπισπάσ τήν ἐκτίμησιν τοῦ πεπολιτισμένου κόσμου καί νά καταλάβ ἐντιμοτάτην θέσιν ἐν τ Οἰκογενεί τῶν πεπολιτισμένων λαῶν, δυναμένης δέ τέλος, ὅταν γίν καί ἠθικῶς καί ὑλικῶς ἰσχυρά, νά συντελέσ πρός ἐξασφάλισιν τῆς Ἀνατολικῆς Εἰρήνης ὑπό ρους ἀσφαλίζοντας εἰς πάντας τούς κατοικοῦντας τήν Ἀνατολήν λαούς τήν πρόοδον καί την εὐημερίαν. (Ζητωκραυγαί καί παρατεταμένα χειροκροτήματα).

Γι ρ γος Θ . Μαυρογορδάτος , Μελέτες καί Κείμενα γιά τήν περίοδο 1909 -

1940 , Ἀθήνα - Κομοτηνή : « κδόσεις Αντ . Ν . Σάκκουλα », χ . χ ., σσ . 81-83.

ΘΕΜΑ 1

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται , να αναφερθείτε στη συμβολή του διαμετακομιστικού εμπορίου στην οικονομική ανάπτυξη του Ποντιακού Ελληνισμού κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα .


Κείμενο Α


Μονάδες 25


Στήν Τραπεζούντα τό 1869 ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν εἶχε φθάσει στά 62.787.464 φράγκα, μ χῶρες προελεύσεως κατά


σειρά: Ἀγγλία, Περσία, Γαλλία, Ρωσία , Ἐλβετία καὶ προτελευταία τὴν Ἑλλάδα μ 131.150 φράγκα, κα τῶν ἐξαγωγῶν στ 37.901.438 φράγκα , μ προορισμ κατ σειρά: Περσία, Κωνσταντινούπολη , Ρωσία, Γαλλία , Καύκασο κ.. Τὸν ἴδιο χρόνο εἶχαν ἔρθει στ λιμάνι της Τραπεζούντας 297 ἀτμόπλοια κα 704 ἱστιοφόρα . Μ τὶς χερσαῖες συγκοινωνίες κα ἰδιαίτερα ἀπ τ δρόμο Τραπεζούντας - Ἐρζεροὺμ Ταυρίδας πολλά καραβάνια μετέφεραν μπορεύματα πρὸς κα ἀπ τ ἐσωτερικό τῆς Μικρᾶς Ἀσίας , πρὸς τὴν Περσία κα ἄλλες χῶρες .

Ἱστορία το Ἑλληνικο θ νους , τ . ΙΓ΄ : Νεώτερος Ἑλληνισμὸς ἀπ τ 1833 ς τ 1881 , Ἀθήνα : Ἐκδοτικ Ἀθηνῶν , 1977, σ .435.

Κείμενο Β

Στόν Πόντο οἰκονομικ δραστηριότητα περιοριζόταν στὴν παραλιακ ζώνη κα σ αὐτ πάλι ἤκμαζε τ λληνικὸ στοιχεῖο . Τ σπουδαιότερο κέντρο ἦταν Τραπεζούντα , ποὺ βρισκόταν στ τέρμα το χερσαίου δρόμου κα στὸ ἐπίκεντρο τῆς ἐπικοινωνίας τῆς Περσίας κα τῆς Κασπίας μὲ ὅλη τ Μικρ Ἀσία κα μ τ ∆ύση . Τ μπόριο τῆς Τραπεζούντας ἀναπτύχθηκε ἰδιαίτερα ἀπ το 1883, ὅταν Ρωσία ἀπέκλεισε τὴν ὁδ μέσω Καυκάσου στ περσικὸ ἐμπόριο , μέχρι το 1906, ὁπότε ἀποκαταστάθηκε πάλι ἐπικοινωνία μέσω Ρωσίας . Στ διαμετακομιστικ μπόριο τῆς Τραπεζούντας ἑλληνική ναυτιλία παιζε σημαντικὸ ρόλο - ἐρχόταν τρίτη στὶς εἰσαγωγὲς κα ἐξαγωγὲς στὸ λιμάνι τῆς πόλεως . Ὑπῆρχε ὑποκατάστημα τῆς Τράπεζας Ἀθηνῶν , ἐν ο ντόπιοι μεγάλοι τραπεζικο κα ἐμπορικοὶ οἶκοι τῶν Γ. Καπαγιαννίδη , ἀδελφῶν Φωστηροπούλου καὶ τῶν Θεοφύλακτου κα Λεοντίδη ἤλεγχαν τὴν οἰκονομικ ζωὴ το τόπου. ∆εύτερη σ σημασία ἐρχόταν Ἀμισὸς (Samsun) πο ἤκμαζε ς κέντρο ἐξαγωγῆς καπνο κα διέθετε καὶ αὐτ ὑποκατάστημα τῆς Τράπεζας Ἀθηνῶν. Κερασούντα κα τ Κοτύωρα ἤκμαζαν πίσης· κα ἐκε τ ἐμπόριο ἦταν στ χέρια τῶν Ἑλλήνων.

Ἱστορία το Ἑλλ η νικο θ νο υς , τ . Ι∆΄ : Ν εώτ ερος Ἑλλ η νισμὸς ἀπ τ 1881

ς τ 1913 , Ἀθήνα : Ἐκδοτικ Ἀθηνῶν , 1977, σ .372.


Κείμενο Γ

[...] οἰκονομική ἀνάπτυξη , τῶν ἑλλήνων ἐμπόρων τοῦ Πόντου ἀπό τά μέσα το 19ου αἰώνα ὀφείλεται κατά ἕνα μέρος στήν εὐνοϊκή μεταχείρηση πού ἀπολάμβαναν ἀπ τήν τσαρική Ρωσία καί σέ μικρότερο βαθμό ἀπό ἄλλες μεγάλες

∆υνάμεις . Ο πολύγλωσσοι λληνες ἔμποροι ὑπῆρξαν πολύτιμοι συνέταιροι , πειδή γνώριζαν καλά τίς τοπικές ἐμπορικές συνθῆκες καί εἶχαν ἐκτεταμένες ἐπαφές μέ ἑλληνικές παροικίες στήν Εὐρώπη καί σ ὁλόκληρη τήν ὀθωμανική Αὐτοκρατορία. Ἀλλά ο ἕλληνες χριστιανοί ἦταν ἐξίσου πολύτιμοι για την προώθηση εὐρωπαϊκῶν καί ἰδιαίτερα ρωσικν πολιτικῶν φιλοδοξιῶν σέ βάρος ὀθωμανικῶν δαφν . Πολλοί π αὐτούς διέθεταν συχνά διπλωματικά διαβατήρια ἀπήλαυαν προστασία εὐρωπαϊκῶν ∆υνάμεων και ὀφελήματα ἀπό τό σύστημα των διομολογήσεων . Μ αὐτές τίς συνθῆκες ἀριθμός τῶν μουσουλμάνων ἐμπόρων στή Μαύρη Θάλασσα μειώθηκε σημαντικά σέ ἀριθμό κα δύναμη γύρω στ τέλη τοῦ περασμένου καί στίς ἀρχές το είκοστο αἰώνα .

A λ . Αλεξανδρῆς , ν άπ τυξη το ἐθνικο πνεύματος τῶν Ἑλλήνων το Πόν τ ου , 1918-1922: Ἑλλην ι κή ἐξωτερική πο λι τική κα ί τουρκική ν τίδρ αση , στό : Με λε τή μα τα γύρ ω ἀπό τό ν Βενι ζέλο κα ί τήν ἐποχ ή του , μέ τήν π ο π τ ε ία Θάνου Βερέμη καί Οδυσσέ α ∆ημητρακ όπου λου , Ἀθήνα : Φι λ ι π π ότ ης , 1980, σσ .

427-428.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου