Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ –Νασιόπουλος Απόστολος

Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2012

Ασκήσεις στα Λατινικά

Ενδιαφέρουσες ασκήσεις στα Λατινικά 1

1. Murenam laudare debemus:

Να αντικαταστήσετε το debeo + απαρέμφατο με τον αντίστοιχο τύπο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας. Να δηλώσετε το ποιητικό αίτιο.

2. Nec magis vituperandus est proditor patriae quam proditor communis utilitatis,

aut communis salutis desertor propter suam utilitatem et salutem / ut laudandus is sit / quod imperandum militibus esset :

Να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική.

Απαντήσεις

1. Murena a nobis laudandus est.

2. Nec magis debemus vituperare proditorem patriae quam proditorem communis utilitatis, aut communis salutis desertorem propter suam utilitatem et salutem / ut eum laudare debeamus/quod (is) deberet militibus imperare.

Ενδιαφέρουσες ασκήσεις στα Λατινικά 2

Να αναγνωριστούν οι υποθετικοί λόγοι στις παρακάτω περιόδους και να γίνει η μετατροπή τους στα άλλα είδη:

Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. /

Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus./

Quae iacerent in tenebris omnia, nisi litterarum lumen accederet. /

ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus. /

si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. /

si iste in Manliana castra pervenerit, neminem tam stultum fore, neminem tam improbum./

Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur; /

nisi filium haberem, libera in libera patria mortua essem./

at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet./

Quodsi forte ceciderunt, tum intellegitur./

nē, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. /

si adīre non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat./

Si quid durius ei videbatur, a cerva sese monitum esse praedicabat. /

experiri enim volui, quam aequo animo me fero essem interemptura, si tibi consilium non ex sententia cessisset”.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ

1. Nisi consulueritis - consulet (ανεξάρτητος): 1ο είδος (25)

α. Nisi consuleretis - consuleret: 2ο είδος (παρόν)

β. Nisi consuluissetis - consuluisset: 2ο είδος (παρελθόν)

γ. Nisi consulatis - consulat: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

2. Si habet - debemus: 1ο είδος (30)

α. Si haberet - deberemus: 2ο είδος (παρόν)

β. Si habuisset - debuissemus: 2ο είδος (παρελθόν)

γ. Si habeat - debeamus: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

3. Nisi accederet - iacerent: 2ο είδος (παρόν) (32)

α. Nisi accedit - iacent: 1ο είδος

β. Nisi accessisset - iacuissent: 2ο είδος (παρελθόν)

γ. Nisi accedat - iaceant: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

4. Si fuisset - prohibuisset (λανθάνων): 2ο είδος (παρελθόν) (33)

α. Si fuit - prohibuit: 1ο είδος

β. Si esset - prohiberet: 2ο είδος (παρόν)

γ. Si sit - prohibeat: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

5. Nisi subvenerit - nequimus (ανεξάρτητος): 1ο είδος (37)

α. Nisi subveniret - nequiremus: 2ο είδος (παρόν)

β. Nisi subveniat - nequeamus: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

Δε συμπεριλαμβάνουμε το 2ο είδος στο παρελθόν, γιατί το nequeo, που είναι ελλειπτικό ρήμα, δε σχηματίζει α' πληθ. πρόσωπο στην υποτακτική υπερσυντέ­λικου.

6. Si animadvertissem - dicerent: 2ο είδος (ΥΠΟΘ.: παρελθόν - ΑΠΟΔ.: παρόν) (42)

α. Si animadverteram - dicerent: 1ο είδος

β. Si animadverterem - dicerent: 2ο είδος (παρόν)

γ. Si animadvertissem - dixissent: 2ο είδος (παρελθόν)

δ. Si animadvertam - dicant: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

7. Si pervenerit - erit (ανεξάρτητος): 1ο είδος (42)

α. Si perveniret - esset: 2ο είδος (παρόν)

β. Si pervenisset - fuisset: 2ο είδος (παρελθόν)

γ. Si perveniat - sit: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

8. Nisi peperissem - nοn oppugnaretur: 2ο είδος (ΥΠΟΘ.: παρελθόν - ΑΠΟΔ.: παρόν) (42)

α. Nisi pepereram - nοn oppugnaretur: 1ο είδος

β. Nisi parerem - nοn oppugnaretur: 2ο είδος (παρόν)

γ. Nisi peperissem - nοn oppugnata esset: 2ο είδος (παρελθόν)

δ. Nisi pariam - nοn oppugnetur: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

9. Nisi haberem - essem: 2ο είδος (παρόν) (43)

α. Nisi habeo - sum: 1ο είδος

β. Nisi habuissem - fuissem: 2ο είδος (παρελθόν)

γ. Nisi habeam - sim: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

10. Si pergis - manet: 1ο είδος (43)

α. Si pergeres - maneret: 2ο είδος (παρόν)

β. Si perrexisses - mansisset: 2ο είδος (παρελθόν)

γ. Si pergas - maneat: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

11. Ouodsi ceciderunt - intellegitur: 1ο είδος (44)

α. Ouodsi caderent - intellegeretur: 2ο είδος (παρόν)

β. Ouodsi cecidissent - intellectum esset: 2ο είδος (παρελθόν)

γ. Ouodsi cadant - intellegatur: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

12. Si nοn poteris - adliga και abice (ανεξάρτητος): 1ο είδος (45)

α. Si nοn posses - adligares και abiceres: 2οείδος (παρόν)

β. Si nοn potuisses - adligavisses και abiecisses: 2ο είδος (παρελθόν)

γ. Si nοn possis - adliges και abicias: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

13. Si intercepta erit – cognoscentur (ανεξάρτητος): 1ο είδος (45)

α. Si interciperetur - cognoscerentur : 2ο είδος (παρόν)

β. Si intercepta esset – cognita essent: 2ο είδος (παρελθόν)

γ. Si intercipiatur - cognoscantur: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

13. Si videbatur - praedicabat: 1ο είδος (48)

α. Si videretυr - praedicaret: 2ο είδος (παρόν)

β. Si visum esset - praedicavisset: 2ο είδος (παρελθόν)

γ. Si videatur - pradicet: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

14. Si cesserit - interimam (ανεξάρτητος): 1ο είδος (49)

α. Si cederet - interimerem: 2ο είδος (παρόν)

β. Si cessisset - interemissem: 2ο είδος (παρελθόν)

γ. Si cedat - interimam: 3ο είδος (παρόν - μέλλον)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου